:7 'סמ רויס

לאערזי קמעב תובשייתהה
"ללהנ דע אפלא תיבמ" וא םולח אוה קמעה

:םיאשונ

,תירבעה הרימשה ,קמעה תבכר ,ןושארה םידבועה בשומ ,תישילש היילע
- םינבה רודו םידסיימה רוד ,ןיקנח עשוהי י"ע קמעה תועקרק תלואג
,השדח תובשייתה תרוצ היבחרמ ,דועו ןייד השמו ןייד לאומש
.דורח ןיע אוה ןושארה ץוביקה ,היצרפואוק

:לולסמ
דייז רדנסכלא לספ
קירב -א ךייש תועבג
עשוהי רפכב קמעה תבכר תנחת
ןורמוש לת
דועו הפי רזעילא ,ןפג הביבא ,ןייד השמ - ללהנב תורבקה תיב
היבחרמב היצרפואוקה רצח
דורח ןייעמ
ןיקנח הגלואו עשוהי רבק
דורח ןיעב תורבקה תיב
.תעפיב תובשייתהה תישארל ןואיזומ