8 'סמ רויס

....ילש תרנכ יוא
(תווקהה ןגאו םגאה)


:םישגד

- תרנכה לש היגולוקא ,לארשיב לודגה יליע םימ רגאמכ תרנכה
.םימה תוכיא לע םתעפשהו םיסלפמ
תורבחל תבאוש ןבאכ תרנכה ,תופוקתה ךרואל תרנכה באשמ לוהינ
.ינש תיב ימיב םיגיידה ירפכ ךרד ןומדקה םדאה ימי זאמ תויוברתו
.ותנשמ תא ירצונה עשוהי ףיטה םש
לעפמל דעו הירבט איה תרנכה יפוחל המקוהש הנושארה ריעה ךרד
.תרנכה יפוחל ינויצה תובשייתהה:לולסמה

היתוכלשה – ת"הזמב הלודגה תפרה – לטרוא ץוביק .1
.םימה םוהיז לע
ןירצקב, ןדע ימ לעפמב רויס .2
תחלמה תייעב – החבטב רויסו , םיגדהו םחלה תייסנכ .3
תרניכה
הירבט לעמ – יקינרב רה .4
תרניכ תצובק לש תורבקה תיב .5
.הינגד רכסו תינדריב רויס .6