9 'סמ רויס

לילגב ישונא ספיספ


:םישגד

תורוד ךשמב ורמש רשא תוישונא תועלבומ רצי לילגה לש יררהה ופונ
.תוידוחיי םייח תורוצ לע
.םיידוחי םירפכב תוזחל ןתינ םלענ הזש ינפל עגר
.השדח תיתובשייתה הסיפתו השדח םייח תרוצ ורצי ינרדומה לילגב
.דועו חותיפ ירע ,לילגב םיפצמה תינכות
,ףודרה ,תיררה :תידוחיי םייח תסיפת ילעב םיבושי ומק לילגב
.היבצ

:לולסמה

ןותחת לילג

םטול ,ןינכס תעקב ,אנח ריד ,תפדוי ,תיררה ,המלאס ,ןומלצ ,ןומכ
.ןובליע רא'עמ

רפכה תוחתפתה יבלשו 'לזרבה שלושמ'מ לע םיחא רהמ תיפצת .1
.יברעה
.הפצמה בשות םע שגפמו תיררה הפצמב רוקיב .2
.הבראע רפכב " המדאה םוי" תטרדנאב רוקיב .3
לאימרכ תננכותמה ריעה רויסל ךישמנ .4
( רחא לעפמ וא) " קיטסלפ רתכ" לעפמב רויס .5
.ןומלצ לחנ לש חמקה תונחטב הפיו רצרצק לויטב םויס .6