םייפרגואיג םירויס


םירויס לש ןווגמ םכינפב גיצהל החמש עבטה תנגהל הרבחה
ימוחת ,םידומילה תוינכותל םאתהב ,דחא םוי ינב םייפרגואיג
.הילאוטקאו ןיינעה

.גינפ הילדו רביירש תינגד י"ע הבצוע םירויסה תנוכתמ

רשא ,עבטה תנגהל הרבחה לש םיכירדמה יבוט תרזעב וננכות םירויסה
.לעופב םילויטה תא וכירדי
ימוחת תא בלשמ רויס לולסמ לכ ,תילנויגרו תיאשונ םייונב םירויסה
.םידמלנה תעדה
!ולייטו ואצ ,"ףדמ ירויס"כ תינכותה התנבנ ,םכתויחונל

:תויללכ תורעה
תושירדל םאתהב לולסמ תונבל וא בלשל ,תונשל ,םיאתהל ןתינ .1
.רפס תיב לכ לש םיכרצהו
הרבחה לש הדש רפס יתב ירגוב ,ןויסינ יריתע םניה םיכירדמה לכ .2
,עבטה תנגהל
. םייעוצקמ םיכירדמו
תעשו ומוקימל םאתהב רפס תיב לכל הנביי קיודמ םינמז חול .3
.רויסל האיציה
,חטשהמ םינוכדע ,תופסונה תויורשפאה יבגל ןוכדעו ץועיי .4
םימרוג םע םימואית
רפס יתב ילהנמ ידי לע החמשב ונתניי ,םישדח תומוקמ/םירתא ,םינוש
הדש
.הכרדהה יזכר וא/ו
יוויל ,הרובחת תנמזה :תולהנמל תונמזהה זכרמב רזעיהל ןתינ.5
.םירתאל םירבוש ,יאופר
.הסינכה םויב ריחמה וניה םירתא ןוריחמ .6
.ח"ש 785 - ךירדמל הכרדה םוי ריחמ .7


הכרבב

םתור ןוא ןובנ יגח

תונמזהה זכרמ
תיכוניח תולייטל ףגאה

,בגר םתוי ,'לשיד' ,שקרפ לייא :םיכירדמה ! הבושח הרעה *
,רואנ רמוע ,םקיחא
,הדלבלא דוד,ינוריע ילא ,ןרוק ףסא ,ירוד ףסא
.דועו ,המק זרא

החמשב םיכחמ

: קתעה
.היפרגואיג ר"מפמ - רגרבניה קחצי רמ


ןאכ שקה םירויסה תמישרל