:םירויסה תמישר

שאר ותואב שארל שארמ :1 'סמ רויס

?תוינבגע בהוא םי-בצ :2 'סמ רויס

?הבישה תוכזל הרומשמ - ןורימ רה :3 'סמ רויס

לילגב תירוחאה רצחב םיאור אלש םירבדה :4 'סמ רויס

(ןורימ רה רוזא) השדחה תעב תילילגה תובשייתהה :5 'סמ רויס

(הינגד רכסל דעו לילגה עבצאמ) "רביש"ה לעש עבצאה :6 'סמ רויס

תיבמ" וא םולח אוה קמעה - לאערזי קמעב תובשייתהה :7 'סמ רויס
"ללהנ דע אפלא

(תווקהה ןגאו םגאה) ....ילש תרנכ יוא :8 'סמ רויס

לילגב ישונא ספיספ :9 'סמ רויס

(םיקמעו עובלג) ךלמל (לבזיא) הכלמהמ :10 'סמ רויס

רמתה ץראב םימ :11 'סמ רויס

השביבו ריואב םיב - למרכה ףוח :12 'סמ רויס

עבט יבאשמ לוצינו תובשייתה - ינופצה ןורשה ףוח :13 'סמ רויס
םולה דעו סודרוהמ

!?םלוכ לש אוה םיה ףוח :14 'סמ רויס

$ קורי ן"לדנל םותכ בהזמ :15 'סמ רויס

ברעמל חרזממ ינופצ ןורש ךתח :16 'סמ רויס

?הפיא ?םיחותפ םיחטש :17 'סמ רויס

םיחטשה אשונב ףסונ רויס) תומליד - רהל םיהמ :18 'סמ רויס
(םיחותפה

א"ת לש קראפ לרטנסה - ןוקריה :19 'סמ רויס

ידוהי יברע םויק וד :20 'סמ רויס

- תובשייתהו הקיטילופואיג - םיבכוכה תובשייתה ריצ :21 'סמ רויס
ןיעה שארל ןיעידוממ

- תובשייתהו הקיטילופואיג - םיבכוכה תובשייתה ריצ :22 'סמ רויס
ריאי בכוכל ןיעה שארמ

ן"לדנ םולחל רפס רוזאו תירוחא רצחמ - ןיעידומ לבח :23 'סמ רויס

לש הרופיס - םיבכוכ ריעל הרייעמו הרייעו הרבעממ :24 'סמ רויס
ןיעה שאר

ןילופורטמל הנוכשמ - ביבא לת :25 'סמ רויס

תוומה םי ביבס םייח שי :26 'סמ רויס

ימורדה ףוחב םימה קשמ - םיבשומו םיחולמ םיקותמ :27 'סמ רויס

היישעת חותיפ - םולקשאו דודשא - ימורדה ףוחה :28 'סמ רויס
עבט יבאשמ רומיש לומ תורייתו

לארשי תנידמ לש תירוחאה רצחה :29 'סמ רויס

?בגנב םימ :30 'סמ רויס