תגלשומ םילשורי
06:00 העשב 26.2.2003 -ב ומלוצש תונומת
תלדגומ התוא תוארל ידכ הנומת לע ושיקה