ד"סשת םידומילה תנשב תויומלתשהו ןויע ימי ,םיסנכ

תנשל ןושארה שגפמה - תונוילעה תוביטחב היפרגואיגל םירומה םורופ
ד"סשת

ןיינבב 17/11/03 ,ד"סשת ןוושחב ב"כ, ינש םויב םייקתי םורופה
.ביבא תמר, 16 רנזואלק בוחר ,ח"טמ
ןונכתו םיכילהת – רויע :םורופה אשונ


היפרגואיגב תורגבל םיניכמה םישדח םירומל 1 רפסמ אנדס
ןושחב 'ז,ןושאר םויב םייקתת ד"סשת םידומילה תנשב הנושארה אנדסה
יגוגדפה זכרמב – 20:00 ל 16:00 תועשה ןיב 2.11.03 ,ד"סשת
. 22 יקסבוחינרשט בוחר, ביבא-לתב בלושמה
- ע"טחב תוינגורטה תותכב ישאר הריחב עוצקמכ ג"ג :אנדסה אשונ
. תודדומתה תוטישו תויעבה תפצה

זכרמב םיידוסי לעה רפסה יתבל היפרגואיג תארוהב תיצרא תומלתשה
ד"סשת – הינתנ ירוזא ה"גספ

תטיסרבינואב היפרגואיגל םירומ ןודעומ "תרחא ץרא יל ןיא"
ד"סשת םידומילה תנשב ןליא-רב

תטיסרבינואב םייקתי תילארשיה תיפרגואיגה הדוגאה לש יתנשה סנכה
,ד"סשת ולסכ ח"כ-ו"כ ,2003 רבמצד 21-23 םיכיראתב ,םליא רב
"?ותדלומ ףונ תינבת - םדאה" :אשונב דקמתיו
2003 ינוי ,סנכל םירמאמ לש העצהל ןושאר ארוק לוק

."םיל רבעמ םייפנכ"ו "תולובג תועדוי ןניא תודדונה םירופיצה"
תובוחרב ןוסדיוד ןוכמ םע ףותישב תועש 28 לש םירומ תומלתשה
דחא לכ תועש 4 ינב םישגפמ 5 תללוכ תומלתשהה .תוכוס ירחא םייקתת
.רויס םויו

םייקתת ,עבש ראב ביצי תיבב םיליבומ םירומל ךשמה תומלתשה
ינש הלואג :םיטרפ 17/7-15/7 ,זומתב ז"י-ז"ט :םיכיראתב
08-6277444.
.ביצקתב םיצוציק ללגב הלטוב םיליבומ םירומל תומלתשהה ךשמה

תויונמוא בוליש -היפרגואגה תארוהב יכרע דוקימ
זוחמב ,תונוילע תוביטחו םייניבה תביטחב, ג"גל םירומל תומלתשה
ןופצהו הפיח
ןאכ ושיקה םיטרפל
תארוהב יכרע דוקימב) וז תומלתשה תיחדינ םימשרנ טועימ לשב
.ץיקל (היפרגואיגה

היפרגואיגב םיליבומ םירומ תומלתשה
םימי השולש םיימעפ) ביצי תיבב ,עבש ראבב םייקתת תומלתשהה
תנשב(םיירהצה ירחא תועשב םישגפמ העברא) ביבא לתבו (םיפוצר
(ג"שסת) תיחכונה םידומילה
ןאכ ושיקה המשרה ספוטלו םיטרפל
2003 ראוניב 5-7 םיכיראתב ,ביצי תיבב ןושארה שגפמה תינכת
ךוניחה דרשמב תויביצקת תויעב בקע הז בלשב תיחדינ וז תומלתשה
תימואלניב היפרגואיגל סופמק
םיימוחת - בר םישגפמ םייקמ ,"תימואלניב היפרגואיגל סופמק"ה
ידומיל) ,םייתנש םיסרוקב .9 - ה הנשה וז תויוברת םע םייתייווח
.ל"וחב םירנימסבו ץראב םיזכורמ תועובשב ,(ברעו רקוב
ץוחה דרשמ ,רקחמה ,הימדקאהמ םיצרמה יבוט םע םיכרענ םישגפמה
.חטשהמ - םיריכב םיכירדמו
םע לומגל םירכומ םקלח ,ךוניחה דרשמ י"ע לומגל םירכומ ,םיסרוקה
,"הבוח" תומלתשהכ םיסרוקב תוריכמ ,םירומל תומלתשהה תונרק.ןויצ
.םיסרוקב םידמולל "המלשה" תועשכ - ל"וחב םילייטמ םירנימסבו
ויתויוליעפ בר ,הננערב וזכרמ ,"תימואלניב היפרגואיגל סופמק"ה
.הננער םינבל די תיבב תומייקתמ
933 .ד.ת 09-7748039 סקפ 09-7741917, 09-7718842 'לט :םיטרפל
43000 דוקימ הננער

לארשי ץרא ידומיל לולסמב ,רטכש ןוכמב ינש ראותל םידומיל תינכת
היתויוברתו
ג"למ י"ע רכומ MA ראות םינקמ הלא םידומיל


הפיח תטיסרבינואב היפרגואיגל םירומל ינש ראותל םידומיל תינכת
םיניינועמה ,ןושאר ראות ילעב היפרגואגל םירומל תדעוימ תינכותה
יתבב עוצקמה יכרצל סחייתהב התנבנו עוצקמב םתלכשה תא ביחרהל
.הארוהב םנויסנבו רפסה
תזכורמו היפרגואגב דמלנ ינש ראותל םידומילה תינכתל ההז תינכותה
.עובשב דחא םידומיל םויב
ןאכ שקה ,הפיחב היפרגואיגל גוחה רתאב םיאלמ םיטרפל

םירומ הנימזמ ןליא רב תטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמה
.הקלחמב ינש ראות ידומילל ףרטצהל היפרגואיגל
םינופלטב הנרו הילמע ,הרובדל רשקתהל רשפא םיפסונ םיטרפל
03-5318340, 03-5318222, 03-5344430
לע עדימ ןאכ םסרפל םיניינועמה (עדיו) ןיינע ילעבו םירומ
הנחל ינורטקלא ראודב עדימה תא ריבעהל םינמזומ ,תויומלתשהףועמ תכרעמל הרזח