35 א"מת
2020 תנש דע תיצרא ראתמ תינכת


תיארחאה ,"ץרא" תרבח ידי לע 16.11.1968 ב ךרענש ןויע םוי םוכיס
35 א"מת ןונכת לע

יסיימח םסאר תאמ ,יוניש תומגמו םייק בצמ - תיברעה היסולכואה

םייח תא ,תורטמו תומגמ ,םיכילהת ,דוסי ינותנ - תירפכה תובשיתהה
ןבצ

,ן"לדנ ףסומ ,ץראהב ,ןטשק ףסא לכירדא תאמ ,35 א"מת לע תורעה
19.9.1999

ףיסא יאמש תאמ ,ץראה תומד לש התוהמ

ריפכ ידג תאמ ,הרובחת תוינידמל תופולח

2020 תנש דע לארשיל היסולכוא תיזחת
,םינוש תורוקממ תויזחת ןיב האוושהו תומייק תומגמ יפ לע יוזיח
ןהכ יקוש תאמ

קביפס דדלא תאמ ,תיתשתה םוחתב םיימואל םיטקיורפ