ב"סשת תורגבה תוניחבו תנוכתמה תוניחב

חוקיפה ירזוחו תויחנה
ב"סשת ץיק - היפרגואיגב תורגבה תוניחב ינולאש
2001 רבמטפסב 23 םוימ ר"מפמה רזוח


הדימלה דוקימ
ב"משת תורגבה תניחבל הדימלה דוקימ
.PDF גוסמ ץבוקב ןאכ עיפומ דוקימה
הנכותה תא ןקתהו דרוה הז ץבוק אורקל ידכ
Acrobat Reader
וז הרוש לע שקה Acrobat Reader תדרוהל
לע ושיקה Acrobat Reader תא םכלש בשחמב וניקתתו ודירותש ירחא
רומא ץבוקה זאו "ב"משת תורגבה תניחבל הדימלה דוקימ" הרושה
הכלהכ חתפהל


(היפרגואיגל םירומ לש םנחלושמ) הדימלה דוקימ לע תורעהו חותינ

ןורחאה עגרה לש םוכיס
אלבטבו תויתיצמתב הניחבה תארקל םידומילה רמוח לש םוכיס
ולהוא תללכמב הדימלת ,הילוי הניכה
רטוח השמ חלש

גינפ הילד - ב"משת תורגב תארקל דוקימ
13.3.2002 ,ביבא לתב םישדח םירומ לש השיגפב ונכוהש םירמוח

רביירש תינגד תאמ ,הילד החלשש דוקימל תומלשהו תופסות

ר"במ תותיכל - תורגבל רצוקמ ךירדמ
.ינורהא ילר לש תולאש .רטוח השמ חלשו ןיכה
.ליחתהל הפיאמ היעב תמייק תוניכמהו ר"במה ידימלתמ לודג קלח
לש ףסואה ךותמ תולאש ףיסוהלו ונדמלש םיאשונה תא רוציקב ףסא השמ
.לוגרתל ילר
לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרואיג םיקרפל תויחנה הז ץבוקב
ןוכיתה חרזמה
'ב קלח
,תירב תוצרא לש היפרגואיג :םיאבה םיקרפה דומילל תויחנה ב קלחב
תארקל הפוריא ברעמ ,תיתיישעת רתבה תירבה תוצרא לש היפרגואיג
.םילקא ,תוחתפתמ תונידמ ,21-ה האמה
.ינורהא ילר תאמ תולאשה ,רטוח השמ תאמ טסקטה

ןוויו דנלריא לע הדובע יפד
רטוח השמ חלשו ןיכה

ב"סשת תנשל דוקימ יפל ,היגולואיגב יטנולרה רמוחה םוכיס
ןמלדנג יתסא החלשו הניכה

תנשל דוקימה יפל ,ןוכיתה חרזמב הישעתה לע יטנולרה רמוחה םוכיס
ב"סשת
ןמלדנג יתסא החלשו הניכה

גינפ הילד ,לארשיב הישומישו היגרנא רוצי
13.3.2002 ,ביבא לתב םישדח םירומ לש השיגפב ונכוהש םירמוח

לארשי ץרא לש תיבושייה היפרגואיגב םיאשונ לע םימוכיס
ירא ןב ינר חלשו ןיכה
םינוש םירוזאב לארשי ץראב תיבושיי היפרגואיג
לארשיב חותיפה תורייע
תויזכרמ תודוקנב םוכיס - לארשיב תוירפכ בושיי תורוצ
תירפכ בושיי תרוצכ יברעה רפכה

לארשי ץרא םילקא
ירא ןב ינר חלשו םכיס

הביבסה תוכיא לע םדאה תוליעפ תעפשה
ירא ןב ינר חלשו םכיס


לארשיב היגרנא תורוקמ
ירא ןב ינר חלשו םכיס

היגרנא תורוקמ - תילכלכ תוליעפ לש היפרגואיג
/"תילכלכ היפרגואיגב םיקרפ" רפסה ךותמ רמוחה תא זכרמ הז םוכיס
.6,7,8 םיקרפ ,ינש רעש .127-180 'מע ,(4 הרודהמ) רטוח יפר
ירא ןב ינר חלשו םכיס

םיילרנימ היגרנא תורוקמו םלג ירמוח
בילטוג םירמ תאמ ריצקת

םינוחרק
אשונב רמוח לש םוכיס
דיווס ילא חלש

םילקאה תרותב םיגשומ
בילטוג םירמ תאמ ריצקת

םלועב תושדח םירע
בילטוג םירמ תאמ ריצקת

דוקימ יפל ,תירבה תוצרא לש היפרגואיג אשונ םוכיסל הדובע יפד
ב"סשת תנשל הדימלה
גרבנזור הנליא החלשו הניכה

תירבה תוצראב תימי הרובחת
עיפומ אשונה .תירבה תוצראב תימיה הרובחתה אשונ תא תמכסמה הלבט
.ב"סשתל הניחבה דוקימב
גינפ הילד החלשו הניכה

תודובעו םיליגרת ,תויונשרפ ,הדימלה דוקימ
,ןירצקב "ןלוג יפונ" רפס תיב לש רתאב
רטוח השמ לש ונחלושמ םירמוח
תובורק םיתיעל ןכדעתמ רתאה

הפוריא לע הדובע יפד
רטוח השמ חלש


(היפרגואיגל םירומ לש םנחלושמ) םינולאשו תולאש

ינש קלח ,תנוכתמ תניחב
תוצרא ,תירבה תוצרא :םילבחה:תילבח היפרגואיג – ישילש קרפ
םלועה ,21 -ה האמה תארקל הפוריא ברעמ,תיתיישעת רתבה תירבה
(ישילשה םלועה) חתפתמה
,םינוריע םיבושיי :םיאשונה:תיאשונ היפרגואיג – יעיבר קרפ
היגולופרומואג ,םילקא ,היגולואג ,תילכלכ היפרגואג
רטוח השמ חלשו ןיכה
"טרסה ףוגב" תולאשל תובושתה

חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג ,תנוכתמ תניחב
ןוכיתה
קדוב רפוע חלשו ןיכה

חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג ,תנוכתמ תניחב
ןוכיתה
הנבי ,גרובסניג ןולא ןוכית ,יולה הנינפ החלש

תיאשונ היפרגואיגב תנוכתמ תניחב
היפרגואיג ,תילכלכ היפרגואיג :םיאבה םיאשונה תא תללוכ הניחבה
חתפתמה םלועה ,תיתישעת רתבה תירבה תוצרא ,ישילשה םלועה לש
ןלוג הרואנ :החלש

קרפו תילבח היפרגואיג - ישילש קרפ ,ב"סשת תנשל תנוכתמ תניחב
תיאשונ היפרגואיג - יעיבר
גרבנזור הנליא החלשו הניכה

תיאשונ ג"ג - 4 הדיחי ,תילבח ג"ג - 3 הדיחי , תנוכתמ תניחב
דלפנרטש הנליאו רידנ דרו ,קז הגנ וחלשו ורביח

חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג ,תנוכתמ תניחב
ןוכיתה
ירורד ברימ החלשו הרביח

(ןוכית חרזמו לארשי ץרא) דומיל תודיחי 2 ב תנוכתמ תניחב
רפוס הנורש החלש
תולאשל תובושתה תא הכותב תללוכ הניחבה

ידימלת רובע ,יאקרב ןועדגו ינורהא ילר וניכהש תנוכתמ ןחבמ
ןליא רבב תימדקא םדקה הניכמה
,ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיג ,לארשי ץרא לש היפרגואיג :'א קלח
םלועה ,21-ה האמה תארקל הפוריא ,תיתיישעת רתבה תירבה תוצרא
(היבמולוק) דמלנ אלש ץרא לבח ,חתפתמה

,תילכלכ היפרגואיג ,תירבה תוצרא לש היפרגואיג :'ב קלח
תינוריע היפרגואיג

יאקרב ןועדגו ינורהא ילר וחלשש תנוכתמל ןובושת


חרזמה לש היפרגואיגהו לארשי ץרא לש היפרגואיגה לע תנוכתמ ןחבמ
ןוכיתה
הדש תינגד החלש

ינורהא ילר החלש ,ב"סשת ,ןגמ ןחבמ
האמה תארקל הפוריא ,תיתיישעת רתבה תירבה תוצרא לע תולאש ללוכ
היבמולוק לע ןיסנאו חתפתמה םלועה ,20-ה

הילרטאסוא לע ןיסנא
גרבנזור הנליא החלש
הילרטסוא לע ןיסנאל ןווחמ

ורפו ןטסחזק לע ןיסנא
רטוח השמ חלש

ןטסחזק לע ןיסנא
דדח םירמ החלש

הניארקוא לע ןיסנא
דדח םירמ החלש

ב"סשת תנשל דוקימה יפל ןיסנא
יאקרב ןועדג חלשו ןיכה
20 - 0 בחור יווק ןיב ערתשמ הז ןיסנא סחייתמ וילאש לבחה
.ברעמ תולעמ 70 – 50 ךרוא יווקו ,םורד תולעמ

ב"סשת תורגבה תניחב תארקל תולאש
ינורהא ילר הטקילו הרביחש תולאש

ב"סשת תורגבה תניחב תארקל תולאש דוע
היפרגואיג אשונב ינורהא ילר הטקילו הרביחש תולאש לש ינש ץבוק
ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש

ישילשה םלועה לש היפרגואיגה לע ןחב
ישילשה םלועה לש היפרגואיגה לע ןחובל ןווחמ
גרבנזור הנליא החלשו הרביח

תירבה תוצרא לש היפרגואיגה לע ןחבמ
,תירהנ הרובחמו היגולורדיה ,תויגולואיג תועפשהו יזיפה הנבמה
תופוסו םילקא
תירבה תוצרא לש היפרגואיגה לע ןחבמל ןווחמ
גרבנזור הנליא החלשו הרביח

א"סשת - תנוכתמ תוניחבו תורגב תוניחב

תובקעב היפרגואיגל םירומ ובתכש םירמוח הז ףדב םימסרפמ ונא
.א"סשת תורגבל הדימלה דוקימ םוסריפ
םירומה םורופב םייקתמ םיפסונ םיאשונ לעו הלא םירמוח לע ןויד
םיניינועמה - (םירומה תשר לש ישארה ףדהמ הסינכ) היפרגואיגל
.םהלשמ םורתלו ןוידל ףרטצהל םינמזומ
לש ןוידה תצובק תרגסמב ינורטקלא ראודב ןויד םייקתמ - ןכ ומכ
ןוידה תצובקל ףרטצהל םיניינועמה םירומ .היפרגואיגל םירומה
תבותכל ינורטקלא ראוד חולשל םישקבתמ
hannah@boker.org.il

(הדימלה דוקימ) א"סשת תורגבה תוניחב לע עדימ
22.5.2001 ב תורגבה תניחב תארקל הדימלה דוקימ
.תוברתהו ךוניחה דרשמ לש רתאב PDF ץבוק

שי - Acrobat Reader תנכות תא דירוהל ךרוצ שי ץבוקה תאירקל
.רתאב הינפה

א"סשת - היפרגואיגב תודגבל הדימלה דוקימ
Acrobat reader ידי לע האירקל חתפנ ץבוקה .PDF ץבוק


רטוח השמ - הדימלה דוקימ לע תורעהו חותינ
22.3.2001 - ןירצקמ רטוח השמ לש תורעהו חותינ
לש םורופבו םירומה לש ןוידה תצובקב ןוידל םירומה תא ןימזמ השמ
.היפרגואיגל םירומה תשר
תונווכמ תולאשו (2001 יאמ) דוקימה לע ('ג הסריג) ץפושמ חותינ
רטוח השמ םע רישי רשקל


גרבנזור הנליא - הדימלה דוקימ לע תורעהו חותינ
דוקימה לש חותינ ןכו הניחבה תארקל תויחנה ללוכה דימלתל ףד
24.3.2001 ,הניחבל הנכהה תארקל תויחנהו
ןוכיתה חרזמהו לארשי ץרא - הינש תנוכתמ תניחב
הנליא םע רישי רשקל


תיאשונו תירוזא היפרגואיג אשונב 'בי התיכ ידימלתל תמכסמ הניחב
27.3.2001 ,וידימלתל ןירצקמ רטוח השמ ןיכהו בתכש הניחב
השמ םע רישי רשקל


(חתפתמ םלועו תירבה תוצרא) תילבח היפרגואיגב תנוכתמ תניחב
(תילכלכ היפרגואיגו םיינוריע םיבושי) תיאשונ היפרגואיגבו

תנוכתמה תניחבל תובושת לש םגד
א"סשת תורגב תארקל ,ןמכורב הנולא הניכה
הנולא םע רישי רשקל


םירומה תנדסמ תולאש
27.3.2001 ב המייקתהש םירומ תנדסב ורבוחש תנוכתמ תוניחבל תולאש
.רביירש תינגדו גינפ הילד תייחנהב
ץרא לש היפרגואיגו תירבה תוצרא לש היפרגואיג םיאשונב תולאשה
לארשי


םירומה תנדסמ תולאש דוע
ב המייקתהש םירומה תנדסב ורבוחש תנוכתמ תוניחהל תולאש
.רביירש תינגדו גינפ הילד תייחנהב 27.3.2001
ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגב תוקסוע הז ץבוקב תולאשה
.תילכלכ היפרגואיגבו


האירוק לע ןיסנא תניחב
ןייטשניבור יתא הרביחש האירוק לע ןיסנא תניחב
ןייטשניבור יתא םע רישי רשקל


האירוק לע ןיסנאל רטוח לש הסריגה
יתא לש ןחבמה תובקעב ,רטוח השמ רביחש האירוק לע ןיסנא ןחבמ
ןייטשניבור

היסא חרזמ םורד לע ןיסנא תניחב
ןמכורב הנולא הרביח

הקירמא זכרמ לע ןיסנא תניחב
ןמכורב הנולא הרביח

םיילשורי ,ריאוב ס"יב ,סוקרמ הואנ הרביח ,תנוכתמ תניחב
הואנ םע רישי רשקל

ילינו גרבנזור הנליא ורביחש ,א"סשת ץיק דעומ ,תנוכתמ תניחב
םורטשנזור
גרבנזור הנליא םע רישי רשקל
ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג -'א קלח
'א קלחל ןובושת
תיאשונ היפרגואיגו תילבח היפרגואיג -'ב קלח
'ב קלחל ןובושת
(תידוהה תשביה תת) דמלנ אלש ץרא לבח


יאקרב ןועדגו ינורהא ילר ורביחש ,א"סשת ץיק דעומ ,תנוכתמ תניתב
ילר םע רישי רשקל
ל"חי 5 לש ףקיהב תנוכתמ תניחב
הדנק - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח


הדש ילינו ןגד הבינ ורבחש ,א"סשת ץיק דעומ ,תנוכתמ תניחב
הדש ילינ םע רישי רשקל
ל"חי 5 לש ףקיהב תנוכתמ תניחב
(ןובושת לש םגד ללוכ) הניטנגרא - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח

רובת-םיקמע רפסה תיבמ ,א"סשת ץיק ,תנוכתמ תניתב
רצנימ רירפצ חלשו רביח
רצנימ רירפצ םע רישי רשקל

תנוכתמ תניחב ךותמ ,היגולואיגב תולאש
הרופצ תנפלוא ,גינפ הילד הרביח
הילד םע רישי רשקל

תנוכתמ ןחבמ םורט ,םכסמ ןחבמ
קרב הרש הרביח
קרב הרש םע רישי רשקל


,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ רביח ,א"סשת ץיק דעומ ,תנוכתמ ןחבמ
ןירצק
ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג ,'א קלח
תיאשונ היפרגואיגו תילבח היפרגואיג ,'ב קלח
ןחבמל תובושת םגד


חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג ,תנוכתמ ןחבמ
ןוכיתה
ידע הגנ הרביח
הגנ םע רישי רשקל


הקסלאב חותיפו הביבסה שומיש תויעב אשונב תיחנומ הדובע
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ תאמ
רטוח השמ םע רישי רשקל


וגאקיש ריעה ינייפאמ לע תיחנומ הדימלל תויחנה
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ תאמ
רטוח השמ םע רישי רשקל


לגוטרופו דרפס אשונה םוכיסל הדובע יפד
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ תאמ
רטוח השמ םע רישי רשקל


לש ג"גו לארשחי ץרא לש ג"ג) תנוכתמ תניחבל הנכהו םוכיס ףד
(ןוכיתה חרזמה
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ רביח


לארשי ץרא םילקא לע םוכיס
רביירש תינגד הניכה
תינגד םע רישי רשקל


םירמוחב ונלוכ םע קלחתהל םינמזומ היפרגואיגל םירומה תליהק ירבח
.דועו אמגודל תולאש ,תנוכתמ תוניחב ,הדימלה דוקימ לש חותינ -

הנח לא ינורטקלא ראודב וריבעה אנא םירמוחה תא
תורגבה תוניחב

ס"שת תורגבה תוניחב תארקל הדימלה דוקימ

ןירצקמ רטוח השמ לש ,ס"שת ,תורגבל הדימלה דוקימ חותינ
הדרוהל WORD ץבוק

םילשורימ רביירש תינגד החלש ,ס"שת תורגבל הדימלה דוקימ חותינ
הדרוהל WORD ץבוק

גרבנזור הנליא החלש ,ס"שת תורגבל הדימלה דוקימ חותינ
הדרוהל WORD ץבוק

תנוכתמ תוניחבל תולאש ףסוא
רביירש תינגד תייחנהב םישדח םירומל תומלתשהב ונכוה תולאשה
גינפ הילדו

ס"שת תורגבה תניחב תארקל תנוכתמ תניחב
"םיקמע רובת" ס"יב ,רצנימ רירפצ חלש
הדרוהל WORD ץבוק

ס"שת תורגב תניחב תארקל תנוכתמ תניחב
ןורשה דוה ,םירדה ןוכית ס"יב ,גרבנזור הנליא הניכה
ונוא תירקמ הואנו הוקת חתפב רנרב ס"יבמ ילינ םע דחי
תחא הדיחי - (UNSEEN) דמלנ אלש ץרא לבח .1
הדרוהל WORD ץבוק
ןולאש - (תודיחי 2) תילבח היפרגואיגו תיאשונ היפרגואיג .2
הדרוהל WORD ץבוק
ןובושת - (תודיחי 2) תילבח היפרגואיגו תיאשונ היפרגואיג .3
הדרוהל WORD ץבוק
2) ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג .4
ןולאש - (תודיחי
הדרוהל WORD ץבוק
2) ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגו לארשי ץרא לש היפרגואיג .5
ןובושת - (תודיחי
הדרוהל WORD ץבוק


רפסה יפל ,לארשי ץרא לש היפרגואיגב םירמאמה לע םידימלתל הדובע יפד
ןירצקמ רטוח השמ חלש ."םיילושו ןיעלג - לארשי לש היפרגואיגב תורומת"
הדרוהל WORD ץבוק

רפסה יפל ,ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגב םירמאמה לע םידימלתל הדובע יפד
ןירצקמ רטוח השמ חלש ."ןוכיתה חרזמה לש היפרגואיגב םיקרפ ,הלכלכו הרבח בושיי"
הדרוהל WORD ץבוק

.הפוריא ברעמ תונידמ קרפה םוכיסל םידימלתל הדובע יפד
ןירצקמ רטוח השמ חלש
הדרוהל WORD ץבוק


תורגמהמו תורבחמהמ םיניינעמ םירמוח ונילא חולשל םינמזמ םתא
.היפרגואיגל םירומה לש םישומשיל ונתועצמאב םתוא דימעהלו ,םכלשףועמ תכרעמל הרזחףועמ תכרעמל הרזח