הרומל הכימתה בחרמ .א
http://www.boker.org/geography/support.htm
hadracha - טנרטניאב שומישל הכרדה (1
pikuach - היפרגואיגה תארוה לע חוקיפהמ (2
study - ןויע ימיו תויומלתשה ,םיסנכ (3
projects - טנרטניאב םיטקיורפ (4
teachers - הרומל הרוממ (5
academe - הימדקאהמ (6