םידומילה תינכת

היפרגואיגב תורגבה תניחב תארקל םידומילה תינכת
א"סשת םידומילה תנשל תנכדועמ ,תטרופמהו האלמה םידומילה תינכת


ב"סשת ל"הנש - םידומילה תינכתו היפרגואיגה ידומיל
רפסה יתבל םידומילה תינכת תא טרפמה היפרגואיג ר"מפמ לש רזוח
.ב"סשת םידומילה תנשב םייניב תוביטחלו םיידוסיה
,דומיל ירפס ,תועשה ףקיה ,םידומילה תינכת לש טורפ שי הז רזוחב
.רזעהל ןתינ ןהבש תויזוחמ תוכירדמ לש המישר ןכו הארוה ירזע

םיינברוא םיאשונב רקח תודובע תביתכ תינכת :פוטוריע

.הדבעמב וא/ו הדשב היגולואיגב תימצע הדובע :פוטואיג
ףועמ תכרעמל הרזח