הקירמא ןופצ

2003 טסוגואב 14 ב למשחה תקספה תעב הקירמא ןופצ לש ללחהמ הארמ

הקירמא ןופצ YAHOO

הדנקבו תירבה תוצראב םילייטמל

םירתא לש םמוקימ לע עדימ ךל ןתי תירבה תוצרא לש תומשה תרש

ילאוטריו רויס - יאווה

US Census Bureau
.םיימשר םינותנ .תירבה תוצראמ םינוש םימוחתב םינותנ ףסןא

תירבה תוצרא לש ימואלה סלטאה
ללוחמ" רישכמ ללוכ ,תירבה תוצראמ תופמו םינותנ לש ןכדועמ ףסוא
.םישמתשמה לש השקבה יפל הפמ ןיכמה - "תופמםירומ וניכהש הדימל ירמוח

תבטוקמ תיתיישעת רתב םלוע ריע - קרוי וינ
2003 רטוח השמ חלשו ןיכה

ןמרקא םהרוג רפינ'ג תאמ ,ןויער לש ולוגליג - םיימואל םיקראפ
,ךרדה תליחתב תויעבה לעו תירבה תוצראב םיקראפ דוסיי לע רמאמ
.ןוטסוליב רקיעב
תירפס ,קיפרגואי'ג לאנוישנ ,עבטה לש אלפה תורומש :ךותמ ריצקת
1989 ,בירעמ
גרבנירג יפיצ החלשו הניכה

תירבה תוצראב הרובחתה
הננער ביבא ןוכית ,יול ילא חלשו ןיכה

תירבה תוצראב םינוש םירוזאב ףונה בוציעו הנבמ
הננער ביבא ןוכית ,יול ילא חלשו ןיכה

תירבה תוצראב תואלקחה
2003 ,קרב הרש החלשו הניכה

סל'גנא סול לע םוכיסו םירמוח
2003 ,קרב הרש החלשו הניכה
סל'גנא סול לע הדובע ףד
2003 ,רטוח השמ ןיכה

הדנק - UNSEEN - דמלנ אלש ץרא לבח
א"סשת תורגב תארקל ,יאקרב ןועדגו ינורהא ילר וניכה
ילר םע רישי רשקל

רתבה תירבה תוצרא לש היפרגואיגב םיקרפ דומילל היחנהו הדובע יפד
תיתיישעת
ןירצק ,ןלוג יפונ ס"יב ,רטוח השמ ןיכה
הקסלא חותיפו הביבסה רומיש
וגאקיש ריעה ינייפאמ
רטוח השמ םע רישי רשקל

תיתיישעת רתבה תירבה תוצרא לש היפרגואיגה לע תמכסמ הניחב
2003 ,קרב הרש החלשו הניכה

תוחולה תקינוטקט עקר לע תירבה תוצרא לש היגולואיגה
ימצע דומילל ףד
גרבנזור הנליא הניכה

היגולורדיה ,תויגולואיג תועפשהו יזיפה הנבמה - תירבה תוצרא
תופוסו םילקא ,תירהנ הרובחתו
ןחבמ
ןחבמל ןווחמ
גרבנזור הנליא החלשו הרביח

"תירבה תוצרא לש היפרגואיג :אשונה םוכיסל הדובע יפד
םירעו םילקא,תירהנ הרובחת) ב"סשת תנשל הדימלה דוקימ יפ לע
.(תורחבנ
גרבנזור הנליא החלשו הניכה


ףועמ תכרעמל הרזח