התארוהבו היפרגואיגב תוילאוטריו
היפרגואיגל םירומה לכל
םיינוכיתה רפסה יתבבו םייניבה תוביטחב
ימולש הלוקפ הרורד 'רד :תאמ

ךוניחל רפסה תיבב רשא םירומ תומלתשהו הכרדהל רפסה תיב תרגסמב
.קוחרמ הדימל לש םיסרוק ינש םימייקתמ ,ביבא-לת תטיסרבינואב
עדימ קפסכ טנרטניאה תשרב שומיש לש תונורקעה םידמלנ הלא םיסרוקב
הרומל ןה הריצי תביבסכ ,ןויד חותיפל תרושקת יעצמאכ ,ינכדעו בר
םוחתב ןה םיידועיי עדימ תורוקמ תקפהל ילככ דימלתל ןהו
לש תומלתשהו הייחנה תרגסמכו הארוהה םוחתב ןהו היפרגואיגה
:הארוה יתווצ
לש התוהמ תא ללוכ אוהו '?םייח ונא םלוע הזיאב' ,דחאה סרוקה
.התכב המושייו היפרגואיגה תארוה
תא תונקהל דעונ אוהו 'ותוכיאו יופימה לש ותוהמ' ,ינשהסרוקה
.ןתנבהו ןהיגוסל תופמ לש ןתאירק תויונמוימ
21 וב ופתתשהו ס"שת ל"הנש לש 'א רטסמסב םייקתה ןושארה סרוקה
.תוללכמ דעו ידוסיה ךוניחהמ הארוהה תומר לכב היפרגואיגל םירומ
סרוק לכ .ס"שת ל"הנש לש 'ב רטסמסב םייקתי ינשה סרוקה וליאו
.הדובע לע ןויצו ש"ש 56 לש לומג הנקמ אוהו תיאמצע הדיחיכ יונב
.תיחכונה םידומילה תנשב ינשה סרוקל םשריהל ןיידע ןתנ

שומישב ,טנרטניאה תשרב שומישב םדקומ עדי תבייחמ סרוקב תופתתשהה
.WORD תנכותב שומישה תמרב בשחמב

:םיפסונ םיטרפב םינינועמה
ךוניחל רפסה תיב ,תויומלתשהלו הכרדהל זכרמה
69978 ביבא לת ,ביבא תמר ,ביבא לת תטיסרבינוא
6408466, 03-6407205 םינופלט