תושיערמ תושדח
תכורעתב גצוי םויה
היפרגואיגה
הטישה תימואלניבה
תופמ ןוימל השדחה
ee
ee
ee