םינוש םיאשונב עדימ םיליכמה םירתא

ןכו תונידמ יפל םייאלקח םילודיג לש תופמ אוצמל ןתינ הז רתאב
תירבה תוצרא לש הלכלכהו תואלקחה דרשמ רתאמ - םיימילקא םיליפורפ
(ירזוע הקברל הדות)

לע םינותנ ללוכ ,בר ילבח עדימ ליכמ - יאפוראה דוחיאה רתא
דועו הרובחת ,תואלקח ימוחתב דוחיאה תוינידמ
(ירזוע הקברל הדות)

GeographyIQ.com
לע עדימ ללוכ ,םינוש םייפרגואיג םיאשונ לע בר עדימ ליכמה רתא
םלועב תוצרא
(יאקרב ןועדגל הדות)

שופיח רשפאמו םלועב תונוש םירעב םיימילקא םינותנ ליכמה רתא
ריעה םש יפ לע עדימ

םיימילקא םיעצוממ לש תואלבט :"לייטמל" רתאב ימילקא עדימ
.םלועב תוצראבו םירעב (םיעקשמ ,תוחל ,הרוטרפמט)
םיפרגומילק תונבל ידכ הלא םינותנב שמתשהל הצילממ טסואפ הלא
EXCEL תרזעב

- תירבה תוצראב ןיסולכואה דקפמ ירתאמ
תונוש תונידמ לש םיליג תודימריפ דיצמה רתא

לש לדוגה לע עדימ ללוכ םלועב תונידמ לע עדימ ליכמה רתא
םירעה תויסולכוא

םיליג תודימריפ ללוכ ,םלועה תיסולכוא עדימ ליכמה רתא

םלועה תיסולכוא לע םינוש םייטסיטטס םינותנ ליכמה רתא


םלועב וישכע הרוק המ


תומלצמ
ןומרחהמ םייח םימוליצ

םוירניפלודה ףוחמ םייח םימוליצ

תליאב םיניפלודה ףירמ םייח םימוליצ

(הפיח) םילג תב ףוחמ םייח םימוליצ

טסרואה לע תובצומה המלצממ םימוליצ

טסרואה לע תובצומה המלצממ םימוליצ דוע

:הקיטקרטנאמ םייח םימוליצ
Mawson רקחמה תנחת

Macquarie Island רקחמה תנחת

Davis רקחמה תנחת

Casey רקחמה תנחת

הרגאינה ילפממ םיח םייח םימוליצ

םלועב םיבר תומוקמב תובצומה תומלצמל םירושיקו תוינפה

םלועב םיבר תומוקמב תובצומה תומלצמל םירושיקו תוינפה דוע

שפונ ירתאב תומלצמ

םלועה יבחרב םינשייחו תומלצמ


ריוא גזמ ינוכדע
(תירבע)לארשי ריוואה גזמ תיזחת

http://www.arl.noaa.gov/ready/cmet.html

http://weather.yahoo.com

http://www.cnn.com/WEATHER/cities/world.html

http://www.weather.com/twc/homepage.twc


שעג ירה תויוצרפתהו המדא תודיער
שעג רה תוצרפתה לש תונומת הליכמה תגצמ
.ןמזהו םוקימה לע םיטרפ ןיא

םלועה יבחרב תינקלוו תוליעפ לע ןוכדע

תונורחאה המדאה תודיער לע עדימ

ריוואב ינקלוו רפא לש תיזחת