תפצוש המירז לש עפומב לארשי ילחנ
203 ראורבפב 22 ,תרנכל ךומריה ךפשב םימ תמירז
תלדגומ הנומת לבקל ידכ הנומת לע ושיקה