ןהכ היראו לטנמיפ ארזע י"ע ןכוה
יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב
םידומיל תוינכותל ףגא
לארשי ,רקוב הדש תשרדמ