.G.I.S-ה תודלותcomputer room (Geographical Information System)G.I.S חנומה
,(תויפרגואיג עדימ תוכרעמ - ג"ממ :תירבעב)
.60-ה תונשב תירבה-תוצראבו הדנקב הנושארל רכזוה
ונזוהו ודדוק ריווא ימולצתמו תופממ םינותנ
השענ וז הקינכטב שומישה ךא .תופמל םתוא דביעש ,בשחמל
םיפקש תועצמאב ,תינדי הרוצב ,ןכל םדוק רבכ
.חטש ותואב תונוש עדימ תובכש םיראתמה
תנומת תא םילבקמ הז יבג-לע הז םתוא םיחינמשכ
.תובכשה ןיב םייבחרמה ןילמוגה ירשק םע המלשה חטשה

תמקהל ןויערה הנושארל הלע -70ה תונשב קר
הז יבחרמ עדימב שומישו הריגא תכרעמ
,-80ה תונשב ןויערה שומימ .בשחמ תועצמאב
,םיבשחמה םלועב תיגולונכטה הצירפל ליבקמב
.םייפיצפס םיכרצל םאתהב דבעל ןתינ
תוטלחה ילבקמו םיננכתמ ידיב עייס רבדה
הבוטה ךרדב תוינכתה תגצהו הנכהה תדובע תא לעייל
םיינדי םה הלא םיכילהת -.G.I.Sב שומיש אלל .רתויב
תונידמב דחוימב יתייעב רבדה .רתויב םייטיאו
.ףרה אלל הנתשמ תיזיפה ןתביבסו ריהמ בצקב תוחתפתמה
,יפרגואיג עדימ לש ריהמו ףטוש ןוכדע רשפיא
תופמל תובכשה רוביח ,עדימה תובכש תרדגה
ןתוא תוללוכו תוטרופמ.G.I.S-ה תונוכת

:רוטלומיסב ןומיאל המוד וז היגולונכטב שומיש
רקובמ עוציב תורשפא ךות ,םינוש חותיפ יבצמב ןותנ חטשב תואיצמה לש היימדה וז
תופולח תקידב ךות ,'תיתביבס הדבעמ' יאנתב ,חטש ותואב תויצלופינמו םייוניש לש
.ןהיניב האוושהו תונוש תוינונכת

,תועפות יופימ ידי-לע חטש לש יפרגואיג רקחמו דומילב עייסמ .G.I.S-ה
,ןמזה ריצ לע ןהיניב םייבחרמה ןילמוגה יסחי יוהיז
.םיטשפומ םילדומב חטשה לש תוימדה עוציבו

:םינווגמו םיבר םה .G.I.S-ה לש םיעוציבה

,עדימ תובכש ,תויתרפסו תויגולנא תופמ) םינוש םיטמרופב םינותנ תטילק -
.(קוחרמ השיח לש תויתרפס תוימדהו ןייוול ימולצת ,תואלבט
.םייבחרמ םיסחי יפל עדימ ןוסחיאו ןוימ -
.בחרמו ןמז יפל (םיבושיח ,הפילש ,הקירס) םינותנ דוביע -
.תויתביבס תוכלשה לש ןילמוג ירשק םוגיד -
.דועו תומישר ,תוח"וד ,ואדיו ,תובשחוממ תופמ :םינוש םיטמרופב טלפ תאצוה -