.G.I.S-ה תודלות

- ג"ממ :תירבעב) (Geographical Information System)G.I.S חנומה
.60-ה תונשב תירבה-תוצראבו הדנקב הנושארל רכזוה ,(תויפרגואיג עדימ תוכרעמ
.תופמל םתוא דביעש ,בשחמל ונזוהו ודדוק ריווא ימולצתמו תופממ םינותנ
םיפקש תועצמאב ,תינדי הרוצב ,ןכל םדוק רבכ השענ וז הקינכטב שומישה ךא
תנומת תא םילבקמ הז יבג-לע הז םתוא םיחינמשכ .חטש ותואב תונוש עדימ תובכש םיראתמה
.תובכשה ןיב םייבחרמה ןילמוגה ירשק םע המלשה חטשה

הז יבחרמ עדימב שומישו הריגא תכרעמ תמקהל ןויערה הנושארל הלע -70ה תונשב קר
,םיבשחמה םלועב תיגולונכטה הצירפל ליבקמב ,-80ה תונשב ןויערה שומימ .בשחמ תועצמאב
.ףרה אלל הנתשמ תיזיפה ןתביבסו ריהמ בצקב תוחתפתמה תונידמב דחוימב יתייעב רבדה .רתויב םייטיאו םיינדי םה הלא םיכילהת -.G.I.Sב שומיש אלל .רתויב הבוטה ךרדב תוינכתה תגצהו הנכהה תדובע תא לעייל תוטלחה ילבקמו םיננכתמ ידיב עייס רבדה .םייפיצפס םיכרצל םאתהב דבעל ןתינ ןתוא תוללוכו תוטרופמ תופמל תובכשה רוביח ,עדימה תובכש תרדגה ,יפרגואיג עדימ לש ריהמו ףטוש ןוכדע רשפיא

computer room

.G.I.S-ה תונוכת

:רוטלומיסב ןומיאל המוד וז היגולונכטב שומיש
רקובמ עוציב תורשפא ךות ,םינוש חותיפ יבצמב ןותנ חטשב תואיצמה לש היימדה וז
תופולח תקידב ךות ,'תיתביבס הדבעמ' יאנתב ,חטש ותואב תויצלופינמו םייוניש לש
.ןהיניב האוושהו תונוש תוינונכת

,תועפות יופימ ידי-לע חטש לש יפרגואיג רקחמו דומילב עייסמ .G.I.S-ה
,ןמזה ריצ לע ןהיניב םייבחרמה ןילמוגה יסחי יוהיז
.םיטשפומ םילדומב חטשה לש תוימדה עוציבו

:םינווגמו םיבר םה .G.I.S-ה לש םיעוציבה

,עדימ תובכש ,תויתרפסו תויגולנא תופמ) םינוש םיטמרופב םינותנ תטילק -
.(קוחרמ השיח לש תויתרפס תוימדהו ןייוול ימולצת ,תואלבט
.םייבחרמ םיסחי יפל עדימ ןוסחיאו ןוימ -
.בחרמו ןמז יפל (םיבושיח ,הפילש ,הקירס) םינותנ דוביע -
.תויתביבס תוכלשה לש ןילמוג ירשק םוגיד -
.דועו תומישר ,תוח"וד ,ואדיו ,תובשחוממ תופמ :םינוש םיטמרופב טלפ תאצוה -