G.I.S. ה לש יטרואיתה סיסבההקיטמתמב עדי םוחת לע ססבתמ -.G.I.Sה
תרות איה היגולופוטה .היגולופוט ארקנה
םירושקה ,בחרמב םיטקייבוא ןיב םיסחיה
תיטמתמ הטיש יהוז .הזל הז םיכומס וא/ו
,ידמימ-וד ,יבחרמה רודיסה רואיתל
,(points) תודוקנמ םייונבה םיטנמלא לש
רפסמ - lines ,arcs) םיווק
םינועלצ ,(תורבוח תודוקנ
(םירוגס םיווק רפסמ - polygons ,םיחטש)
.(וק לע תודוקנ - nodes) םיתמצו
יגולנא רמוח תרמתהב תקסוע היגולופוטה
ילטיגיד רמוחל ('וכו ריווא םולצת ,הפמ)
,הלבט) תונוש תוטישב ,(דדוקמ ,יתרפס)
.(דועו יכרריה 'ץע' ,תוטנידרואוק תשר
:םיקוח רפסמ וז הרמתהל
.ינשה תא דחא ךותחל םילוכי אל םיווק -
.דחא רשי וק קר רבוע תודוקנ יתש ןיב -
.דבלב דחא וק דירפמ םינוגילופ ינש ןיב
ןיאו םיכומס םינוגילופ ןיב הפיפח ןיא -
תבייח םהיניב הדמצהה) םהיניב רעפ
תיוות שי ןוגילופ לכל - .(תקייודמ תויהל
.ותוא תגציימש דבלב תחא (label)
,ליבקמ :ומכ םיחנומב םישמתשמ היגולופוטב
.'וכו קוחר ,בורק ,הצוח ,ךומס ,בצינ ,קישמםיינרוצ םיטנמלא תוראתמ תונומתה
:יגולופוטה םייוטיבו חטשב


הקלח ,הדש :חטש
שיבכ ,רדג :וק
ראב :הדוקנ

R.S. תמועל G.I.S. לש תונורסחו תונורתי

G.I.S.

:תונורתי
.ןוויכו הבוג ,(הדימ-הנק) חטש ,קחרמ ,הרוצ רמוש -
הדרפה ורקיעש ,יביטקלס עדימ דוביעו המגדה רשפאמ -
;הפמה תורטמל םאתהב ,לפטו רקיע ןיב
.שומישל חונו חונעפ שרוד אל ,ירמונ-אפלא עדימ ללוכ -

:תונורסח
מ"נקב הדרפה רשוכ) הכומנ היצלוזר -
.(ךרעב 'מ 50 לדוג דע 1:50.000
הדובע תריתעו תינדי םינותנ תטילק -
.(היצטיגיד) רורפס ידי-לע
.חטשה רואיתב שונא תואיגשל הובג לאיצנטופ -
.הכומנ עדימ תלוכת -R.S.

:תונורתי
םיטרפב הנחבה תלוכי :ההובג היצלוזר -
.םירופס םירטמ לדוג דע
.האלמ עדימ תלוכתו תמלשומ היימדה -
,יופימה ךילהתב תישונא תוברעתה טעמ -
.קיודמ רתוי חטשה רואית ןכלו

:תונורסח
תויהל לוכי - הנומתה יביכרמ יוהיזו חונעפ שרוד -
.שונא תואיגשל לאיצנטופ םע יתייעב
חטשו קחרמ ,הרוצ ,ןוויכ יתוויע -
תווצקב רקיעב ,(הדימ-הנק)
.(בשחמ תועצמאב ןוקיתו רושייל ןתינ)
.ירמונ-אפלא עדימ ללוכ אל -