G.I.S. ה לש יטרואיתה סיסבה


.היגולופוט ארקנה הקיטמתמב עדי םוחת לע ססבתמ -.G.I.Sה
םירושקה ,בחרמב םיטקייבוא ןיב םיסחיה תרות איה היגולופוטה
,ידמימ-וד ,יבחרמה רודיסה רואיתל תיטמתמ הטיש יהוז .הזל הז םיכומס וא/ו
רפסמ - lines ,arcs) םיווק ,(points) תודוקנמ םייונבה םיטנמלא לש
םיתמצו (םירוגס םיווק רפסמ - polygons ,םיחטש) םינועלצ ,(תורבוח תודוקנ
,הפמ) יגולנא רמוח תרמתהב תקסוע היגולופוטה .(וק לע תודוקנ - nodes)
,הלבט) תונוש תוטישב ,(דדוקמ ,יתרפס) ילטיגיד רמוחל ('וכו ריווא םולצת
.(דועו יכרריה 'ץע' ,תוטנידרואוק תשר
:םיקוח רפסמ וז הרמתהל
.ינשה תא דחא ךותחל םילוכי אל םיווק -
.דחא רשי וק קר רבוע תודוקנ יתש ןיב -
.דבלב דחא וק דירפמ םינוגילופ ינש ןיב
םהיניב רעפ ןיאו םיכומס םינוגילופ ןיב הפיפח ןיא -
.(תקייודמ תויהל תבייח םהיניב הדמצהה)
.ותוא תגציימש דבלב תחא (label( תיוות שי ןוגילופ לכל -

.'וכו קוחר ,בורק ,הצוח ,ךומס ,בצינ ,קישמ ,ליבקמ :ומכ םיחנומב םישמתשמ היגולופוטבR.S. תמועל G.I.S. לש תונורסחו תונורתי

G.I.S.

:תונורתי
.ןוויכו הבוג ,(הדימ-הנק) חטש ,קחרמ ,הרוצ רמוש -
הדרפה ורקיעש ,יביטקלס עדימ דוביעו המגדה רשפאמ -
;הפמה תורטמל םאתהב ,לפטו רקיע ןיב
.שומישל חונו חונעפ שרוד אל ,ירמונ-אפלא עדימ ללוכ -

:תונורסח
.(ךרעב 'מ 50 לדוג דע 1:50.000 מ"נקב הדרפה רשוכ) הכומנ היצלוזר -
.(היצטיגיד) רורפס ידי-לע הדובע תריתעו תינדי םינותנ תטילק -
.חטשה רואיתב שונא תואיגשל הובג לאיצנטופ -
.הכומנ עדימ תלוכת -R.S.

:תונורתי
.םירופס םירטמ לדוג דע םיטרפב הנחבה תלוכי :ההובג היצלוזר -
.האלמ עדימ תלוכתו תמלשומ היימדה -
.קיודמ רתוי חטשה רואית ןכלו ,יופימה ךילהתב תישונא תוברעתה טעמ -

:תונורסח
תויהל לוכי - הנומתה יביכרמ יוהיזו חונעפ שרוד -
.שונא תואיגשל לאיצנטופ םע יתייעב
תווצקב רקיעב ,(הדימ-הנק) חטשו קחרמ ,הרוצ ,ןוויכ יתוויע -
.(בשחמ תועצמאב ןוקיתו רושייל ןתינ)
.ירמונ-אפלא עדימ ללוכ אל -

לודגב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

הקלח ,הדש :חטש   שיבכ ,רדג :וק   ראב :הדוקנ