G.I.S - ב םיחנומ ןולימוא/ו םירבוחמ ,(ןועלצ ,הדוקנ ,וק) םייבחרמ םינתשמ ןיב םייבחרמה םיסחיה תרות - היגולופוט
.לאמשמו ןימימ םינועלצהו ,דעיהו אצומה תדוקנ :איה וק לש היגולופוטה :המגודל .םיכומס
.תומישר וא/ו תואלבטב םזכרלו םייתרפסו םייפרג םינותנ שדוג םצמצל ןתינ היגולופוטה תרזעב

(lines, arcs) םיווק השולשב תמחותמ ,(תיבחרמ העפות תגציימה) חטש תדיחי - (ןועלצ) ןוגילופ
.תושיה תא תראתמה (Label) תיוות הכותב .תוחפל

.והשלכ חטשמ וא וקמ הנטק ,םידמימ אלל ,םיריצ תכרעמ לע x,y םוקמ תרדגה - (Point) הדוקנ

.וק לע תויופעתסה וא ,םיתמצ וא תודוקנ לע יגולופוט םוקימ - (Node) הדוקנ

.ןוגילופ לש וא הדוקנ לש תושי תרדגהל תשמשמ - (Label) תיוות

,(הפמ םוקמב םימעפלו ,הפמ לע) תויושי לש תיבחרמ הגוצתל הטיש - (הצירטמ) (Grid) תשר
ליכמ םלש את לכ .תורושו םירוט לע הנבמב םירדוסמה ,תוצבשמ וא (Pixell) םיאת לע תססובמ
.תדרפנ תושי

.'תשר' האר - רטסר

תדלקהל שמשמה ,ןוניכ בלצ םע רבכעו -yו x תוינורטקלא תוטנידרואוק תשר םע חול - רזייטיגיד
.בשחמה לא תופמב םייבחרמ םינותנ

ןייצמה ,(יבחרמ וא יווק ,יתדוקנ) הנתשממ ,תועמשמ לעבו םיוסמ קחרמב ץיח רוזיא - Buffer
.רהנ תדג ךרואל הפצה חטש :המגודל .תוביבס תמיוסמ העפות לש תסורפת

ינפ-לע יפרגואיג עדימ דסמב ('וכו םיכרד ,םילקא ,תועקרק) יאשונ עדימ - (Layer) עדימ תבכש
.רדגומ בחרמ

םיבחרמו םיווק ,םייתדוקנ םינתשמ גיצמה , x,y תוטנידרואוק סיסב לע עדימ דסמ - רוטקו
לש רוביח ידי-לע , Pixel ,םיאת תרוצב םינתשמ גיצמה ,רטסר טמרופמ הנושב) תירוקמה םתרוצב
.(םיווקו תודוקנ

.'רוטקו' האר - 'יטגפס' לדומ

.תיבחרמה הדוקנה תונוכת תא ראתמה עדימ .תושי ינותנ - Attribute