ןוכיתה רפסה - תיבב G.I.S.
,ותדובע ךרדו ומויקל םתוא ףושחלו GIS -ה ילכ תא ןוכית ידימלתל גיצהל דעוימ הז רתא
הז ילכ .תיתבכש-בר הפמכ םתקפה דעו ,םתדלקה ,םדוביע ,חטשב םינותנה ףוסיא בלשמ לחה
פוטואיג ,פוטוקא ,ףונ רקס ,תוידועיי תודובעב ןוכיתה רפסה-תיבב רבכ רזעכ םהל שמשל יושע
תא דואמ רהמ ולגי ,הדובעה קושב וא הימדקאב םייטנבלרה םימוחתל ונפיש םירגוב .רמג תודובעו
.רבעב וסנתה וב הזה ילכה לש תוישומישה

טופישהו חותינה לא טושפה יוהיזהו םוגידהמ ,השעמל הירואיתהמ דימלתה תא ליבומ רתאה
.תבשחוממה תיתבכש-ברה הזילנאה לא ינדיה םינותנה ףוסיאמ ,בכרומה יכרעה

לכוי ותרזעב .םינוש תומוקמבו תונוש הדובע תוטישב ,םינוש םימוחתמ םיטנמלא םיבלושמ רתאב
,ןונכת לש יביטלומיס ליגרתב) תופולח תכרעהו תעד לוקיש תלעפה םשייל ,ראשה ןיב ,דימלתה
(G.I.S.-ה תייגולונכטב רזענש

:םידעיו תורטמ

,ףונ רקס עוציב תורטמל חטש דועית לש תומדקתמ תויגולונכט דומילו תוסנתה :לע-תרטמ
ועייסי קוחרה חווטב .יתביבס דומילל תורושקה תורחא תודובע וא/ו הביבסה לע העפשה יריקסת
.אמייק-רבו ןזואמ יתביבס לוהינו ןונכת תוינידמ תעיבקב וקסעיש םירגובל הלא

:םידעי

-יביטימ םידימלתל ,'וכו פוטואיג ,פוטויב ,פוטוקא ,רמג תודובע תביתכל רזע-תויונמוימ תיינקה -
.בשח

.םייווקו םייתדוקנ ,םייבחרמ םינותנ לש בשחוממ דוביע תונורקע דומיל -

('וכו יטגפס ,רטסר ,רוטקו) G.I.S-ב עדימה ירגאמ לש םייסיסבה םילדומה תרכה -

.(יתבכש-בר דוביע) עדימה תובכש ןיב םייבחרמה םיסחיב לופיטה תונורקע תנבה -

.תויתימא תועפות לש לדומכ יתרפס עדימ דסמב שומיש -

ןייוול תונומת דוביע ,(היצטיגיד) רורפס ללוכ R.S.-ו G.I.S. תונכותב "Hands On" תוסנתה -
.תופמ תקפהו