םיליגרת


תואצמתה בלשמ G.I.S. תייגולונכט דומיל
היפרגוטרק ,היפרגואיג רקיעב - םינוש תעד ימוחתב
הווהמ הלא םימוחתמ דחא לכ ..בשחמ ידומילו
ריכהל דמולה לע ןכלו ,ומצע ינפב יעדמ תעד-םוחת
גישהל ידכ וללה תועוצקמה לש תודוסיה תא
.G.I.S.-ב תונמוימ

:תוצובק יתשל םיקלוחמ םיליגרתה
עקרל םיסחייתמ התיכה יליגרת .חטש יליגרתו התיכ יליגרת
.ימושייה עדיל םיסחייתמ חטשה יליגרתו ,יטרואיתה
תוזילנאב םילפטמ םייטרואיתה םיליגרתה
.ןבילצהל תונוש תוטישבו עדימ תובכש לש

,חטשה ןיב דימלתה רבחי םיימושייה םיליגרתב
תא חתניו דימלתה ההזי חטשב .בשחמהו הפמה
םתוא םקמי ,םייטנבלר םינותנ םוגדיו תועפותה
םינותנה תא דילקי ,םיבשחמה תדבעמבו הפמ לע
,ילטיגידה חותינה תא ךישמי ,(הפמה תא קורסי וא)
.תשקובמה הפמה תא רציי רבד לש ופוסבו

םינושארה םיליגרתהש ,ךכ יונב םיליגרתה ךרעמ
םיבכרומ םיליגרת םהיתובקעבו ,םיטושפ םה
טופישו הכרעהל דימלתה שרדיי םקלחב) רתוי
:(רציי אוהש תו/הפמה לש

:תונוש תוביבסב בשחוממ יופימל םינותנ ןוגראו ףוסיא :1 ליגרת

םירוגמ תנוכש -

ירבדמ ץורע -

תעלוסמ העבג -

:.G.I.S תרזעב יתביבס עוריא חותינ :2 ליגרת

תמהזמ תימיכ היישעת רוזא -

ןונכתב תיניערג חוכ תנחת -

.G.I.S תרזעב תקולחמב יונש רוזא לש יביטלומיס ןונכת :3 ליגרת