םיליגרתהיפרגוטרק ,היפרגואיג רקיעב - םינוש תעד ימוחתב תואצמתה בלשמ G.I.S. תייגולונכט דומיל
ריכהל דמולה לע ןכלו ,ומצע ינפב יעדמ תעד-םוחת הווהמ הלא םימוחתמ דחא לכ ..בשחמ ידומילו
.G.I.S.-ב תונמוימ גישהל ידכ וללה תועוצקמה לש תודוסיה תא
br עקרל םיסחייתמ התיכה יליגרת .חטש יליגרתו התיכ יליגרת :תוצובק יתשל םיקלוחמ םיליגרתה
תוזילנאב םילפטמ םייטרואיתה םיליגרתה .ימושייה עדיל םיסחייתמ חטשה יליגרתו ,יטרואיתה
.ןבילצהל תונוש תוטישבו עדימ תובכש לש

תא חתניו דימלתה ההזי חטשב .בשחמהו הפמה ,חטשה ןיב דימלתה רבחי םיימושייה םיליגרתב
םינותנה תא דילקי ,םיבשחמה תדבעמבו הפמ לע םתוא םקמי ,םייטנבלר םינותנ םוגדיו תועפותה
.תשקובמה הפמה תא רציי רבד לש ופוסבו ,ילטיגידה חותינה תא ךישמי ,(הפמה תא קורסי וא)

םיבכרומ םיליגרת םהיתובקעבו ,םיטושפ םה םינושארה םיליגרתהש ,ךכ יונב םיליגרתה ךרעמ
:(רציי אוהש תו/הפמה לש טופישו הכרעהל דימלתה שרדיי םקלחב) רתוי

:תונוש תוביבסב בשחוממ יופימל םינותנ ןוגראו ףוסיא :1 ליגרת

םירוגמ תנוכש -

ירבדמ ץורע -

תעלוסמ העבג -

:.G.I.S תרזעב יתביבס עוריא חותינ :2 ליגרת

תמהזמ תימיכ היישעת רוזא -

ןונכתב תיניערג חוכ תנחת -

.G.I.S תרזעב תקולחמב יונש רוזא לש יביטלומיס ןונכת :3 ליגרת