רקוב-הדש רוזיאב םיליגרלתל עקר
1 ליגרתל עקר

:םירוגמ תנוכש

.רקוב-הדש תשרדמב ינארטימ תנוכשב חותפ שרגמ
םיתבבו דחא דצמ םישיבכ תמוצב םחותמ
,לילד ףונו םיכומנ םיצע עוטנ שרגמה .ינש דצמ
היפרגופוטה תא תנווגמה תהבגומ תילולת וזכרמבו
.חטשב הרוזפ תירבדמ רב תייחמצ טעמ .תירושימה
ףוסיאב תינושאר תוסנתהל בוט רוזיא והז
.בשחוממ יופימל םינותנ
:ירבדמ ץורע

הסינכה שיבכ ןיב (תיסחי) קומעו רצ ידאו
.ע"נדגה סיסבו שקרק לחנ ,רקוב-הדש תשרדמל
,היפרגופוטב ןווגמ חטש את םיווהמ ותביבסו ידאוה
ךכב .םדא תוליעפבו חמוצ ,תוינבא ,עלסמ
תויגולוקא תועפותב הרישע 'הדש תדבעמ' הווהמ אוה
והז .(םנוד 6-5) םצמוצמ חטש לע השורפה
(ינארטימ) םירוגמה תנוכשל םילשמ יוסינ רוזא
םוחתמ יופימ-ירב םיטנמלאל דימלתה ףשחנ וב ,
םייחה-ילעב ,הקינטובה ,היגולואיגה
.בורקו יטקפמוק בחרמב ,םדאהו
תעלוסמ העבג

םיסכרה תשמחמ דחא אוה םיקולח סכר
.יזכרמה בגנה לש ינופצה קלחה תא םינייפאמה
ןוילימ 92 ינפל עקשש ,ןורוט ליגמ אוה עלסמה
ריג ,ימי עקשמ לש האצות םה םיעלסה בור .הנש
.יטסאלק-ויב
.מ"מ -100כ איה תיתנשה םיעקשמה תומכ
.יצראה םימה תשרפ וק רבוע םיקולח סכר לע
םירוזא המכ ןיב שגפמ הווהמ ןאכ חמוצה
תרבחב יוטיב ידיל םיאבה ,םייפרגואיג-וטיפ
,חישה ןגוז ,תינשקשק תיחלמ לש חמוצ
.רבדמה תדמחו רבדמה םכוא
.םיה ינפ לעמ 'מ -600ל עיגמ םיסכרה הבוג


2 ליגרתל עקר

תמהזמ תימיכ היישעת רוזיא

אל שאר באכ הווהמה ,תוירקיעה תויעבה תחא
,תשעותמ ץרא לכב הביבסה תוכיא ישנאל ןטק
היישעת לש יאוולה ירצומו תנכוסמה תלוספה איה
לארשי תנידמ .טרפב תימיכה היישעתהו ,ללכב
.הז ןבומב ןפוד תאצוי הניא
םייתכלממה םימרוגה וטילחה ,םיעבשה תונשב
מ"ק 12 ,תימיכ היישעתל קראפ תמקה לע
טלחוה םימיל .בבוח-תמרב ,עבש-ראבל תימורד
לכב תוישעתהמ הליערה תלוספה תא ריבעהל
.הז רוזיאל הנידמה יבחר
םיריעצ תולוחב וקלחב הסוכמ בבוח-תמר רוזיא
הלא תולוחל .ןוילעה ןקוטסיילפה תפוקתמ
לש הובג ביכרמ םיביציה תולוחב .תינייפוא
היחמצ ןכו ,םילרנימה בכרה תניחבמ םינוש םינייפאמ
יצחו םיינש ינפל לוח תופוסב ואבוהש ,סל תועקרק
ןוטריק ,ריג רקיעב אוה עלסמה .הנש ןוילימ
.ןקואיאה תפוקתמ תויסרחו
לודג יעקרק-תת םימ רגאמ ערתשמ הז רוזיאב
עבש-ראב ריעה לש םימה תורוקממ קלח ,דואמ
.הז רגאממ םינוזינה ,הביבסה יבושייו
רבעבש ,הלוע ךומסה רכס לחנב ואצמנש םידירשמ
לע דיעמש המ ,םיבר םימ תורוב רוזיאב ורפחנ
ןמל ,הייתשל םייוארה םימ לש תולודג תויומכ
דרומב םויה ךלוהה .ונימי דעו תומודקה תופוקתה
לטובמ אל רפסמ וכרואל אוצמל לכוי לחנה
.םימ תורוב לש
.מ"מ 200-150 איה תעצוממה םיעקשמה תומכ
רקיעב ןה ןכלו ,םיהמ הזירבה ןה ץיקב תוחורה
תורושק תוחורה ףרוחב .תויברעמ-ןופצ
.םינתשמ םינוויכהו תויטפוניס תוכרעמל
שגפמל םיינייפוא םינימ םיגציימ םייחה-ילעב
- תידועסה ברע-ודוה - םייחרזמה תוירבדמה ןיבש
.הרהסה תוירבדמ - םייברעמה תוירבדמה ןיבל
הטבשב תננכותמ תיניערג חוכ תנחת
יבחר לכב ףיקמ רקס רחאל .למשח תקפסאל
תניחבמ רתויב םיאתמה רתאה יכ אצמנ ,ץראה
.הטבש רוזאב אצמנ ,עקרקו עלסמ תויתשת
רפסמ ורחבנ ,קיודמה רתאה תעיבק ךרוצל
,עלסמהו עקרקה בצמ לש הקידבו רותינ תודוקנ
םייושעה םירחא םימרוגו ריוואה-גזמ
.הנחתה דוקפת לע עיפשהל
תפוקתמ תולוחב ינופצה וקלחב הסוכמ הטבש רוזא
ינפל הנש ןוילימ 2 -כ) ןוילעה ןקוטסיילפה
תמועל) םיעסומ תולוח ,תורחא םילימב .(וננמז
הלא תולוחל .(םרתאב ורצונש ,םישתכמב תולוחה
,םילרנימה בכרה תניחבמ םינוש םינייפאמ שי
אוצמל ןתינ תולוחל םורדמ . תינייפוא היחמצ ןכו
יצחו םיינש ינפל לוח תופוסב ואבוהש ,סל תועקרק
תפוקתמ ,ינריג רקיעב אוה עלסמה .הנש ןוילימ
שגפמל יוטיבה םה םייחה-ילעב .ןקואיאהו ןורוטה
תידועסה ברע-ודוה - םייחרזמה תוירבדמה ןיב
.הרהס תוירבדמ - םייברעמה תוירבדמה ןיבל -

3 ליגרתל עקר

:ןומר-הפצמ

,חותיפ תרייעכ 1956 תנשב הדסונ ןומר-הפצמ
:םיירקיע הסנרפ תורוקמ ינש לע ססבתתש הרטמב
ןנכות -60ה תונש עצמאב .ךרד יתורישו םיבצחמ
יחרזא םיתוריש זכרמ :ףסונ דועי הל ףיסוהל
וז תינכת .הביבס םוקל ויה םירומאש ,אבצה יסיסבל
תסירפו -1967ב יניס שוביכ תובקעב האפקוה
.םש אבצה
,תינכתה תא רישפה אל -1982ב יניס יוניפ
ביבס חטשה לכ לע טלתשי אבצהש ששחה ךא
ץיאה ,ובש עבטה יכרעבו שתכמב עגפי ,ןומר-הפצמ
.עבט תרומשכ ונממ םילודג םיחטש תזרכה תא
הרטמב ,םירקבמ זכרמ םקוה קוצמה שארב
זכרמ ובו ,הרומשה תובישחל תועדומה תא חתפל
.רקחמ ןוכמו עדימ
תומזוי ןומר-הפצמב וחתפנ ,הלא םימרוג תובקעב
ןווגמ םיברה םילייטמל ועיצהש ,תוריית
לוסיפה קראפ .הדעסהו חוריא יתוריש ,תויצקרטא
אוה םג הווהמ ןומר שתכמ תפש לע ירבדמה
תולעופ הלא דצל .תידוחיי תיתונמא היצקרטא
ןהב ,תובצחמו תוישעת התביבסבו ןומר-הפצמב
.ןוחטבו אבצ יסיסב ןכו ,הרייעה יבשות םיקסעומ