:תונוש תוביבסב בשחוממ יופימל םינותנ ןוגראו ףוסיא :1 ליגרת
תעלוסמ העבגו ירבדמ ץורע ,םירוגמ תנוכש:ליגרתה תרטמ
םתנכהו םנוגרא ,םנומיס ,תונוש תוביבסב חטשה ינותנ תמיגד תוטיש תרכה
.בשחמב דוביעו הטילקל

:םירמוח
.הדובעה רתא לש (רטסר) םיקורס ריווא ימולצת ינש -
.המותס רטסר תפמכ שמשמ אוהו ר"מס 1/2 איה תצבשמ לכ ובש ,ץבושמ ףד -
.לגרס ללוכ ,הביתכ ילכ -
.הדידמ לבח וא טרס -

.םידימלת 3 דע לש תוצובקב הדובעה

:הלטמ
ירוזיאל ותוא קלחתו ,םיווקו םייתדוקנ םינתשמ רתאת ,חטשה תא קורסת הצובקה
.(תויגולוקאה םהיתונוכת יפ-לע) םידיחא הנשמ

:חטשב 'א בלש
תילאמשה הניפה תא הווהתש ךכ ,הדובעה חטשמ לש תוניפה תחא תא ורחב .א
.םכלש הדובעה תפמב הנותחתה
.הפמה לש תוטנידרואוקה תשר תליחת תא הווהת םתרחבש הניפה .ב
יאנתב ,תרחא הטיש לכ וא - םילופכ םידעצ ,םידעצ ,םירטמב הדימה-הנק תא ועבק .ג
.םיעובק ויהי תשרב םיקחרמהש
הדובעה חטשב הנשמה ירוזיא תא ומחת ;הבוג יווקב היפרגופוטה תא וטטרש .ד
;(םינוגילופ) םוחת יווקב .רטסרה תפמב תוצבשמ וא/ו תודוקנב ונמס ('וכו םיתב ,םיצע) םייתדוקנ םינתשמ .ה
.יוטיב ידיל ואובי הדובעה חטשב ל"נה םיביכרמה לכ ןהבש תואלבט וניכה .ו

:םייתדוקנ םינתשמ
הנתשמה רואית Y X 'דס
'סמ.1.2.3.4

:(םינוגילופ - הנשמ ירוזיא) םייבחרמ םינתשמ
הנשמה רוזיא םש הנשמה רוזיא רואית ןוגילופה
חטש
'דס
'סמ.1.2.3.4

םיבשחמה תדבעמב :'ב בלש
:הבכש לכל דרפנב ופסאנש םינותנה תא Excel ינורטקלא ןוילגב ודילקה -
.םדא תוליעפ ,םייח-ילעב ,היחמצ
,תומגמ ,האוושה) תילולימ םתוא וחתנו ל"נה םינותנהמ םיפרג ועצב -
.('וכו תיבחרמ תוגלפתה ,םיינוציק םיכרע
. Ilwis תנכותב ל"נה עדימה תובכש לש תופמ וכרע -
,עדימ תובכש לש רסח ירוזאו הפיפח ירוזא :בתכב וריבסהו תופמה תא ובילצה -
.תויגולואיגהו תויפרגופוטה סיסבה תופמל המאתהב
.טסקטו תופמ ,םיפרג ללוכה ח"וד ושיגה -

.תורחא תונכותב םג עצבל ןתינ :הרעה