:GIS תרזעב יתביבס עוריא חותינ :2 ליגרת
(תננכותמ) תיניערג חוכ תנחתו תמהזמ תימיכ היישעת רוזא:ליגרתה תרטמ
- בשחמב דוביעהו הטילקה ,המיגדה ,םינותנה ףוסיא תויונמוימ םושיי -
.'א ליגרתב ושענש
.םהיניב םירשקהו ,הנשמה ירוזאו עדימה תובכש ןויפיא -
.תיעבטה ותביבס לע (ןנכותמה וא/ו) םייקה יתביבסה עוריאה תועפשה חותינ -

,םיווקו םייתדוקנ םינתשמ רתאת ,חטשה תא קורסת הצובקה :הלטמ
.(תויגולוקאה םהיתונוכת יפ-לע) םידיחא הנשמ ירוזאל ותוא קלחתו

:חטשב 'א בלש
תילאמשה הניפה תא הווהתש ךכ ,הדובעה חטשמ לש תוניפה תחא תא ורחב .א
.םכלש הדובעה תפמב הנותחתה
.הפמה לש תוטנידרואוקה תשר תליחת תא הווהת םתרחבש הניפה .ב
יאנתב ,תרחא הטיש לכ וא - םילופכ םידעצ ,םידעצ ,םירטמב הדימה-הנק תא ועבק .ג
.םיעובק ויהי תשרב םיקחרמהש
הדובעה חטשב הנשמה ירוזיא תא ומחת ;הבוג יווקב היפרגופוטה תא וטטרש .ד
;(םינוגילופ) םוחת יווקב
.רטסרה תפמב תוצבשמ וא/ו תודוקנב ונמס ('וכו םיתב ,םיצע) םייתדוקנ םינתשמ .ה
.יוטיב ידיל ואובי הדובעה חטשב םיביכרמה לכ ןהבש תואלבט וניכה .ו

:םייתדוקנ םינתשמ
הנתשמה רואית Y X 'דס
'סמ.1.2.3.4

:(םינוגילופ - הנשמ ירוזיא) םייבחרמ םינתשמ
הנשמה רוזיא םש הנשמה רוזיא רואית ןוגילופה
חטש
'דס
'סמ.1.2.3.4

םיבשחמה תדבעמב :'ב בלש
:הבכש לכל דרפנב ופסאנש םינותנה תא Excel ינורטקלא ןוילגב ודילקה -
.םדא תוליעפ ,םייח-ילעב ,היחמצ
,תומגמ ,האוושה) תילולימ םתוא וחתנו ל"נה םינותנהמ םיפרג ועצב -
.('וכו תיבחרמ תוגלפתה ,םיינוציק םיכרע
.Ilwis תנכותב ל"נה עדימה תובכש לש תופמ וכרע -
תובכש לש רסח ירוזיאו הפיפח ירוזיא :בתכב וריבסהו תופמה תא ובילצה -
.תויגולואיגהו תויפרגופוטה סיסבה תופמל המאתהב ,עדימ
.טסקטו תופמ ,םיפרג ללוכה ח"וד ושיגה -

.תורחא תונכותב םג עצבל ןתינ :הרעה

:'ג בלש
,תשרב םירתא) ותביבסו ןותנה יגולוקאה עוריאה לע ירשפא עדימ לכ ופסא -
.(םיחמומ תויודע תונותיע יעטק ,םימוסרפ ,םירמאמ
,םתפסאש עדימה תרזעבו 'ב-ו 'א םיבלשב םתנכהש תופמהו רקסה תרזעב -
:לולכי ח"ודה .הביבסה לע העפשה ח"וד וניכה
.(הפמה חותינ) עוריאה רתא תביבס לש ילולמ רואית .א
,תויבחרמ ,תויתומכ תומגמ :תואלבטב םינותנהו םיפרגה חותינ .ב
.םתועמשמו - וקדבנש םינתשמ לש םיינוציק םיכרע ,תורחאו תויגולוקא
םיחמצב העיגפ ,הקצומ תלוספ :רקסה םוחתב םיעגפמ ידקומ ןוחביא .ג
.'וכו םיכפש ,םייח-ילעבבו