ןוכיתה רפסה-תיבב (G.I.S., R.S.) קוחרמ השיחו ג"ממ
ןהכ היראו לטנמיפ ארזע
רקוב-הדש תשרדמ

.(היצלומיס) הימדהה יקחשמ םה ,דחאכ םידימלתו םירומ לע רתויב תוביבחה הארוהה תוטישמ תחא
תא םיקחשמ םידימלתה .התיכב ותוא םיגיצמו תואיצמל המוד עוריא םימייבמ םידימלתה וז הטישב
,'טפשמ'ב תמייתסמ תוליעפה .יתואיצמה עוריאב תופשחנה תויעבה תא םידמול ךכו ,'תולעופה תושפנ'ה
לבקל ךירצש םורופ ינפב םהינועיט תא םילעמ ןיינע ילעב וב - ירוביצ ןויד לש תרחא הרוצ לכ וא ,'לנפ'
.עוריאה יבגל תוטלחה
רתויב בושח יעצמא איהש תיתוזח הגצה ,רמולכ ,Imaging םג איה :תפסונ תועמשמ םג שי 'הימדה'ל ךא
.היפרגואיגו הביבס ידומילב חטש רואיתב
הימדהה קחשמ לש הרופ בוליש רשפאמ ,קוחרמ השיחבו (תויפרגואיג עדימ תוכרעמ) ג"ממב שומישה
,'יתביבס עוריא' חטשל האיצי תללוכ וז היווח .הנהמו תקתרמ תידומיל היווח רצויו ,הימדהה תייגולונכטו
.תמדקתמ היגולונכט תרזעב ופסאנש םינותנ חותינו ,ולש יעצמא יתלב דומיל
,הימדקאב םינש רבכ םייוצמ הלא םילכ .ידותמ ךרע תלעבו ינכדע יפוא תלעב תידומיל תוליעפ יהוז
לש יבחרמ רוטינבו ןונכתב ,רקחמב םיעייסמו - םיבר םידיגאתו 'םיקורי' םיפוג ,תוילפיצינומ תויושר
.תויתביבס תויעב
,וז הרטמ דדועל ידכ .וללה םילכה לש ידותמה לאיצנטופב הרכהה הרדח אל דוע םיינוכיתה רפסה-יתבל
השיחלו ג”ממל םידומיל תינכת ,רקוב-הדש תשרדמב ,(ל"תפי) םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיב החתופ
לומ רומיש' לש המליד דקומב דמועה ,'יתביבס עוריא' לש תינונכת היצלומיס לע תססובמה ,קוחרמ
.'חותיפ
G.I.S. תרזעב היצלומיס קחשמל המגדה
בגנב סאגו סאל - ןומר - הפצמ
שתכמה קוצמו ןומר הפצמ ןונכת

:ןושאר בלש
:תויטילופ תוגלפמו םיסרטניא תוצובקל הקולח
.'םיקורי' םיפוג ,תוריית חותיפ ,היישעתו היירכ :םיסרטניא תוצובק
הב ,ריעה תצעומ תא םיביכרמ ,(ןלדוגל יסחי רפסמב) תוגלפמה יגיצנ .'ג ,'ב ,'א :תויטילופ תוגלפמ
.ליגר בורב תוטלחהה תולבקתמ

ירוזא תא םירחובו אשונה תא םידמול ,רוזיאה תופמ תאו םידיקפתה תרדגה תא םילבקמ םיפתתשמה
הגלפמ לכו סרטניא תצובק לכ ,הז בלש םויסב .הגלפמה עצמל וא סרטניאל תוכיישל םאתהב ,תופידעה
.וז הטיש לש תונורתיה לוצינ ךות ,.G.I.S תפמ לע םהלש תוינושארה תוינונכתה תופדעהה תא םיגיצמ
תלבקו לואשית ידכ ךות ,םיסרטניאה יגיצנ יפמ ועמשוהש םירבדל םאתהב עצמה תא תושבגמ תוגלפמה
.האילמב גצומ תוגלפמה לש ןכדועמהו שבוגמה עצמה .םהיפמ תורהבה

:ינש בלש
,המיגד ,ןונכתל םייטנבלרה םיטקייבואה לש חטשב יוהיז ,ןודנה רוזיאב םירויס :םיסרטניא תוצובקב
.ןייוול ימולצת לע יוהיזו .I.S.-Gב יופימ ,םושיר
תוכלשהו חטשב םייקה בצמה לע העפשה ול שיש ,תכרעמל שדח עדימ ןזומ ,חטשב רויסה תובקעב
.ידיתעה ןונכתה לע תכל תוקיחרמ
.רצונש בצמה ןודינ םהב ,םיסרטניאהו תוגלפמה יגיצנ ןיב םיימשר יתלב םישגפמ םיכרענ
תיטילופה הפמה תא תונשלו םהיתודמעב ךומתל תוגלפמה ירבח לע עיפשהל תוסנמ סרטניאה תוצובק
תצעומב עירכמה ןוידב תוטלחה ריבעהל ידכ ,תוגלפמ רפסמ לש תויצילאוק רוציל ןתינ הז בלשב .םתבוטל
.ריעה

:ישילש בלש
וא) G.I.S. תופמ תוגיצמו ןהיתוטלחה לע תועידומ תוגלפמה - האילמה ינפב ריעה תצעומב םכסמה ןוידה
.תטרופמ הקמנה ךות ,ועבקש םיחטשה תאצקה ןהבו ,(.R.S
.גייתסהל וא/ו עיצהל ,לואשל לוכי ףתתשמ לכ וב ,האילמב ןויד חתפנ

:העבצה
לש היהת תרחבנה תינכתה .תחא םעפ עיבצהל יאשר ףתתשמ לכ - תוגלפמה תוינכת לע האילמב העבצה
.ליגר תולוק בורב התכזש הגלפמה

:םוכיס
.יתימאה ןונכתה ךילהל ותאוושהו ,קחשמה יבלש לע ידותמו ינכת ןויד