םיינוכית רפס-יתבב G.I.S.

,(תויפרגואיג עדימ תוכרעמ - ג"ממ :תירבעב) G.I.S. (Geographcal Information System) חנומה
תונשב רבכ השענ וז היגולונכטב ינרדומה שומישה ךא ,-1962ב תירבה-תוצראב הנושארל רכזוה
.-50ה
.בשחמ תועצמאב יבחרמ עדימב שומישו הריגא תכרעמ תמקהל ןויערה הנושארל הלע -80ה תונשב
םימושייל תוכרעמ דילוה ,םיבשחמה םלועב תיגולונכטה הצירפל ליבקמב ,ןויערה שומימ
,ילפיצינומ יופימ ,יגולוקא רקחמ ,הביבסו עבט יבאשמ לוהינו ןונכת ,היפרגוטרק לש םימדקתמ
.דועו יפרגומד
,תוירחסמו תוירוביצ תורבח ,תוימוקמ תויושר אוצמל ןתינ G.I.S.-ב םישמתשמה םיפוגה ןיב
תכרעמב הובג ליצנטופ הז ילכל .םיימדקא תודסומו הלשממ ידרשמ ,'םיקורי' םיפוג ,ןונכת ידרשמ
.םינש רפסמ רבכ שומישב אוה תואטיסרבינואב .טרפב יתביבסה ךוניחבו ,ללכב ךוניחה
תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה-תיבב קר לארשיב לעפומ אוה ןוכיתה רפסה-תיב תמרב
.רקוב-הדש
,תורטמ ןווגמל םייבחרמ םינותנ לש בלושמ יתבכש-בר דוביעל תבשחוממ תכרעמ אוה G.I.S-ה
תניחב רשפאמה עדימ לש הפילשו חותינ ,דוביע ,ןוסחיאל ילכ והז .םיבר םייתביבס םימוחתב
יכרע רומישו לוהינ ,םייתביבס םיכילהתב תומגמ דומיל ,םימייק םיטקייורפב םייבחרמ םילוקיש
הנענמתש ,תונזואמ תוטלחה תלבקב עויסו ללוכ יבחרמ ןונכת ,תיתשת תוכרעמ ןונכת ,ףונו עבט
.םישדח םיטקייורפב תורודל הייכב
ךות ,םינוש םיאנתב תואיצמ לש הימדה וז :רוטלומיסב ןומיאל המוד וז היגולונכטב שומיש
תופולח תקידב ,'תיתביבס הדבעמ' יאנתב תויצלופינמו םייוסינ לש רקובמ עוציב תורשפא
.תוטלחה תלבקו ןהיניב האוושה ,תוינונכת
ןילמוגה יסחיבו תועפות לש םוקימב ,יפרגואיגה עדימה ימוחת רקחמו דומילב עייסמ .I.S.-Gה
.םלועה לש טשפומ לדומ עוציבבו ,ןמזה ריצ לע םהיניב םייבחרמה
:םינווגמו םיבר םה G.I.S.-ה לש םיעוציבה
ימולצת ,תואלבט ,עדימ תובכש ,תויתרפסו תויגולנא תופמ) םינוש םיטמרופב םינותנ תטילק -
.(קוחרמ השיח לש תויתרפס תוימדהו ןייוול
.םייבחרמ םיסחי יפל עדימ ןוסחיאו ןוימ -
.בחרמו ןמז יפל (םיבושיח ,הפילש הקירס) םינותנ דוביע -
.תויתביבס תוכלשה לש ןילמוג ירשק םוגיד -
.דועו תומישר ,תוח"וד ,תואלבט ,ואדיו ,תובשחוממ תופמ :םינוש םיטמרופב טלפ תאצוה -G.I.S. in High School

Geographic Information System (G.I.S.) is a new technology, becoming essential for analyzing and graphically transferriing knowledge about the world. G.I.S. is defined as "A powerful set of tools for collecting, storing, retrieving at will, transforming and displaying spatial data from the real world for a particular set of purposes". G.I.S.'s are changing spatial data collection procedures and analytical processes. Advances in computer technology and techniques have made it possible to capabilities. Furthermore, there has been a reduction in costs and an increase in accessibility, so that a larger user community has been developing.

Among the users of G.I.S. are municipalities, public and commercial corporations, planners, 'green' bodies, Government offices, accademic institutes, etc. It has high potential in the Educational System and specially in Environmental Education. In Universities its alredy used for years. In High School level in Israel, it used only in The High School for Environmental Education in Midreshet Sde-Boker.

G.I.S. is used to assist decision makers by indicating various alternatives in development, conservation, planning and modelling the potential outcome of a series of scenarios. They provide planners with a readily accessible source of objective earth science related facts, and an inexpensive, rapid and flexible tool for combning these facts with various products to create decision alternatives. Basic knowledge on indispensable for more retional planning.

Typical G.I.S. applications can be grouped into the following:

- Automatic cartography.

- Cadastral mapping.

- Highway mapping.

- Utility mapping and management.

- Geodesic mapping

- Land use planning information and management.

- Environmental impact studies.

- Natural resources mapping and management.

- Urban and regional planning.