היחנה דקומ- 1997-8 םינשב ,רקוב-הדש רוזיאבו יזכרמה בגנה-רהב ושענש תודובע סיסב לע םקוה רתאה
:ידי-לע

ךמסומו היפרגואיגל הרומ ,רקוב-הדש תשרדמב הביבסה ידומיל זכרמו הרומ - לטנמיפ ארזע -
.םיירוזיאו םיינוריע םידומילב

.רקוב-הדש תשרדמב הביבס ידומילו הלא םיאשונ דמלמו R.S. ו G.I.S ל ךמסומ - ןהכ הירא -

,הז רתאל תועגונה תולאשב עדימ לבקלו היחנהלו ץועייל תונפל ןתינ
הביבסה לע העפשה יריקסת תנכהב ץועייל םגו ,ללכב R.S. ו G.I.S. תארוהו חותיפל
.ןונכת תורטמל תיתביבס תושיגרו

84990 :דוקימ ,בגנב רקוב-הדש תשרדמ :תבותכ
Email: pimentel@negev180.k12.il
.07-6556287 :סקפ ;-076532820 ,07-6532720 :ןופלט