G.I.S. לש עדימ תובכשב בגנה-רהב עבט תויפצתתבלצה תרשפאמ הנכותה .תיתבכש-ןיבה רושיקה תלוכי איה G.I.S ה לש רתויב הבושחה הנוכתה
תעד ימוחת רופס-ןיאמ תועפות ןיב םירשק תולגל הז ןפואבו ,היינשל תחא עדימ תבכשמ עדימ
.ןהיניב תוידדהה ןילמוגה תועפשהו
,תיארש דחוימ עבט עוריא ,תעציבש תויפצת לש תואצות בשחמל דילקהל שקבתמ ךנה הז ףדב
.'וכו תימילקא וא/ו תינטוב העפות
םיחמצ לש החירפ ,('וכו לעוש ,לעי ,רמנ ,עובצ) םידחוימ םיקנוי ,םירידנ םיסרוד תופוע :המגודל
.'וכו םילחוז ,םימסרכמ ,(םיבצח ,םיסיקרנ ,תוינומלח) םידחוימ
.(הלבט האר) הרואיתו תיפצתה אשומ תא ןבומכו ,העשה ,ךיראתה ,קיודמה צ"נה תא ןייצל ךילע
.ןייוצש םוקימב תומיאתמה (תופמ) עדימה תובכשל וסנכוי וטלקייש תויפצתה
,עופיש ,םור :המאתהב תויטויב-אה עדימה תובכש לע ומקומי ,ודבועיו וטלקייש תויפצתה לכ ךס
,היביכרמ לכ לע בגנה-רהב חמוצהו יחה ףונ תנומת לבקתת ךכב .'וכו םימ ,עקרק ,עלסמ ,םילקא
םיניינעתמו םיכירדמ ,םירומ ,םידימלת תלעותל - םינותנ םינמזבותויפצת תלבט

העש ךיראת צ"נ תויפצת רואית דיינ / ןופלט תבותכ םש