:תונוש תוביבסב בשחוממ יופימל םינותנ ןוגראו ףוסיא :1 ליגרת
תעלוסמ העבגו ירבדמ ץורע ,םירוגמ תנוכש

םתנכהו םנוגרא ,םנומיס ,תונוש תוביבסב חטשה ינותנ תמיגד תוטיש תרכה :ליגרתה תרטמ
.בשחמב דוביעו הטילקל

:םירמוח
.הדובעה רתא לש (רטסר) םיקורס ריווא ימולצת ינש -
.המותס רטסר תפמכ שמשמ אוהו ר"מס 1/2 איה תצבשמ לכ ובש ,ץבושמ ףד -
.לגרס ללוכ ,הביתכ ילכ -
.הדידמ לבח וא טרס -
.םידימלת 3 דע לש תוצובקב הדובעה

ירוזיאל ותוא קלחתו ,םיווקו םייתדוקנ םינתשמ רתאת ,חטשה תא קוסעת הצובקה :הלטמ
.(תויגולוקאה םהיתונוכת יפ-לע) םידיחא הנשמ

:חטשב 'א בלש
תפמב הנותחתה תילאמשה הניפה תא הווהתש ךכ ,הדובעה חטשמ לש תוניפה תחא תא ורחב .א
.םכלש הדובעה
.הפמה לש תוטנידרואוקה תשר תליחת תא הווהת םתרחבש הניפה .ב
יאנתב ,תרחא הטיש לכ וא - םילופכ םידעצ ,םידעצ ,םירטמב הדימה-הנק תא ועבק .ג
.םיעובק ויהי תשרב םיקחרמהש
םוחת יווקב הדובעה חטשב הנשמה ירוזיא תא ומחת ;הבוג יווקב היפרגופוטה תא וטטרש .ד
;(םינוגילופ)
.רטסרה תפמב תוצבשמ וא/ו תודוקנב ונמס ('וכו םיתב ,םיצע) םייתדוקנ םינתשמ .ה
.יוטיב ידיל ואובי הדובעה חטשב ל"נה םיביכרמה לכ ןהבש תואלבט וניכה .ו
:םייתדוקנ םינתשמ