םיבשחמה תדבעמב :'ב בלש
,םייח-ילעב ,היחמצ :הבכש לכל דרפנב ופסאנש םינותנה תא Excel ינורטקלא ןוילגב ודילקה -
.םדא תוליעפ
תוגלפתה ,םיינוציק םיכרע ,תומגמ ,האוושה) תילולימ םתוא וחתנו ל"נה םינותנהמ םיפרג ועצב -
.('וכו תיבחרמ
. Ilwis תנכותב ל"נה עדימה תובכש לש תופמ וכרע -
המאתהב ,עדימ תובכש לש רסח ירוזאו הפיפח ירוזא :בתכב וריבסהו תופמה תא ובילצה -
.תויגולואיגהו תויפרגופוטה סיסבה תופמל
('מע 106-) טסקטו תופמ ,םיפרג ללוכה ח"וד ושיגה -
.תורחא תונכותב םג עצבל ןתינ :הרעה


This page written by using HebWeb(R). (C) All rights reserved to Eyal Orbach.
Best view with 800x600 resultion or above.