:םייתדוקנ םינתשמ
הנתשמה רואית Y X 'דס
'סמ.1.2.3.4

:(םינוגילופ - הנשמ ירוזיא) םייבחרמ םינתשמ
הנשמה רוזיא םש הנשמה רוזיא רואית ןוגילופה
חטש
'דס
'סמ.1.2.3.4