(: ...ליחתה לכה ךיא םירוזחמה -הריעצ תוגיהנמל בגנה תניכמ
םימדוקה
הליהקב תמרות היישע
םידומיל
הצובק ייח
תואנדסו םילויט
ל"הצל הנכה
(ל"ז) ישי ןנחלא ףד
'א רוזחמ
'ב רוזחמ
רשק