(ל"ז) ישי ןנחלא
ונתניכמ הארקנ ומשלש ,ל"ז ,ישי ןנחלא לע תצק םכל רפסל םיצור ונייה

.1917 תנשב הניארקוא ,הבטלופב דלונ

.ןמש-ןב רעונה רפכב ךנחתהו ,1932 -ב רעונה תיילע תרגסמב ץראל הלע

."הנגה"ל עבשנ 1937 -ב

.בקעי ןורכזב הדובעה שוביכל דבועה רעונה לש ןושארה ןיערגה םע אצי 1937 -ב

וכינחכ ,סרפ ןועמש תא הנושארל שגפ םש ,דבועה רעונה תוריכזמב ,הדובעל רעונ ךוניחל ארקנ 1938 -ב
.הצובקב

– עבק םוקמל הצובקה הרבע םשמ ,הירופל ,תיתצובק תובשייתהל ןיערג תרגסמב ,הלע 1941 -ב
זכרמ ,רבזג ,ריכזמ :םיבר םידיקפת אלימ ץוביקב ."תומולא" ץוביקל התייה ךכ רחאש ,תילע הינתיב
.תוברת זכרו החלפה

.הטילפה תיראש ברקב לעפו תפרצל חלשנ 1947 -ב

הנחמ לע דוקיפה וילע לטוה סרוקה םויסב .ל"הצ לש ןושארה םיניצקה סרוקב ףתתשה 1948 – -ב
תגרדב ,סינומ-ך"ישב ,ע"נדגה דוקיפ דקפמל הנמתנ םינומיאה רמגב .(80 הנחמ) 17 -ה ינב םיסייוגמ
םודסמ ךרדה תחיתפ ןוגכ ,רעונ ילעפמ עציבו םזי ,ל"חנה תמקהל המזויב ףתתשה הז ודיקפתב .ףולא-ןגס
.תליא רוציבל עויסו הדצמל

הלשממה ימרוג םע םירשקב היהו ,ישיאה ורזועכ ןנחלא שמיש ,רקוב-הדשל ןוירוג-ןב שרפשכ 1953 -ב
יבושיי תרזעל ,תדבועה תובשייתהה יקיתומ םיבדנתמ סויגו שיכל לבח תמקהל ,תידוהיה תונכוסהו
.םילועה

.קרוי-וינב ןוחטיבה דרשמ תחלשמ להנמ ןגסל הנמתנ 1956 -ב

.חותיפ ירוזאל ןוחטיבה רש רזועכ הנמתנו ,ןוחטיבה דרשמב ל"חנהו רעונה ףגא שארב דמעוה 1960-ב

.תיריוואה היישעתה ל"כנמל הנשמל הנמתנ 1968 -ב

.הקירמא םורדו וקיסקמב תיריוואה היישעתה חילשכ שמיש 1977 -ב

,ןורמושב םילעפמ תמקהב ,םילשורי חרזמב תובשייתה ידיקפתב קסע .ןוחטיבה רש רזועכ שמיש 1984 -ב
.ןלוגה תמרבו ןדריה תעקבב

.1999 דע אלימ הז דיקפת – םימסב המחלמל תושרה ר"ויל הנמתנ

תיירק תמקהל וצרמו וחוכמ םרתו ,רקוב-הדש תשרדמב ליעפ שאר בשוי ישי ןנחלא שמיש הנש 20 -כ ךשמב
.התבחרהלו החותיפל ,ךוניחהו עדמה

.א"סשת ןוירוג ןב סרפ ןתח

.2001 יאמל 9 ,א"סשת ,רייאב ז"ט -ב רטפנ

תומולא ץוביק ירבחל בתכמ
!הכרבו םולש – 'תומולא'ב םירבחל"
אוה המכ יל רורב יכ ,יניעב אלפי אל רבדהו .קשמל ןנחלא לש ותריזח שורדל םתא םידמוע יכ יל רפוס
לארשי תנידמ לש קלחכ ומצע האור םכקשמ יכ ינא ןימאמ לבא .ונעמלו קשמב לועפל ותלוכיב המו רסח
לבחל – םיעדויב ךכב םיצור םתא ןיאש ינחטבומו ,םיצור םתא ןיא םא .היתומישמ אשונכו
ברקב תיצולח העונת תמקהו תובשייתהה תבחרה לשו תויולג גוזימ לש ,ןוחטיבה לש םיינויח םיניינעב
לבא ,םכקשמ יכרצב עגופ יאדוב ונורסח .ןנחלא לש ובוש וישכע שורדל םיאשר םתא ןיא ,ץראב רעונה
ללכה לש םיינויחו םייזכרמ םיניינעב תינלבחהו השקה העיגפה תמועל ספאכו ןיאכ אוה הז ןורסיח
ינא ,העידיהו תוירחאה אולמב .הב קסוע אוה רשא תכרובמה הדובעב עגפת ןנחלא לש ובוש רשא –
אוה קר – ירעצלו ,השוע אוהש הלועפהמ ןנחלא תא וישכע רוקעל ימואל עשפ יהי הזש םכל רמוא
...התושעל לוכי

".ןוירוג-ןב דוד

ישי ןנחלא םע טלקומ ןויאר ךותמ
םא לאשו תושעל דמוע ינא המ רבדל ךירצש םכוסש יל ריכזהו יל ארק (בוקסל) אוה סרוקה רמג תארקל"
שדחמ ותוא ןגראל היה ךירצ – ע"נדגה תא חקאש יל עיצה אוה .רעונ םע דובעל תכלל ןכומ ינא
ילוא םיבוט רתוי ילוא ,ונתיאמ םיער רתוי אל םהש" תאזכ התייה דימת ותשיג .לארשי תנידמ תרגסמב
םילפונ אל לכה ךסב .םהל ןתונ התאש ןוויכה המ איה הלאשה ...ונלש תלוכיהמ ורשעתי רתוי תועידיב
הנומש קר היינשה היילעהמ וראשנש עדוי ינאו היינש היילע ינא .הינש היילע לע תוישעמ יל רפסת לאו
םירוחב הלא .המוקמב הניא תרוקיבהש התייה ותשיג "..ונאב ונחנאש םירבדמ םתא זא .רתוי אלו םיזוחא
.םירגתאל םתוא ךנחמ התא ךיא ,םהב עיקשמ התא המ הלאש .ונתיאמ םיבוט רתוי וליפא ילואו םינייוצמ
ונל שיש ןעט אוהשכ ץראל ץוחל סחיב חוכיו היה דימת – רבדמ רגתאהו רגתא םע אב התא םא
".תישארבה השעמ תא רוחבל עיצהל הלוכי איה ;עיצהל הלוכי הניא תרחא ץרא םושש רבד הניכמב

םורתל ולש ןוצרבו םירבד זיזהל ותלוכיב ,רעונב ןימאהש ןנחלא תא ילוא םינייפאמ וללה םירבדה
.תושעלו

ןנחלא לש ותשא ,הנחו סרפ ןועמש דמעמב ,הניכמה טלשמ טולה תרסה
הכונחה סקטב םירבד אשונ ,רכייר ןנוג ,הניכמה שאר
ןנחלא לש ותשא ,הנח םע הניכמה ירבח