(הרהז) רתאה לע תיארחאה םע רשק תריציל
zts205@icqmail.com :לאוד
ICQ: 126096050