הליהקב תמרות היישע
םידומיל
הצובק ייח
תואנדסו םילויט
ל"הצל הנכה