'א רטסמס
שאר) רכייר ןנוג ,הניכמה תווצ ידי לע ןגרוא הניכמב ונידומילב ןושארה רטסמסה
דבלמ .'תויצולח' היה הז רטסמסב זכרמה אשונה .(םיכירדמ) יחימע ףסאו בל הרעי ,(הניכמה
דחאל םיכייתשמ םיסרוקה לכש ,לע יאשונ עברא םירזוח םידומילה תינכותב ,זכרמה אשונה
תוברתו תילארשי הרבח ,בגנ ,ידוהיה םירפסה ןורא םע תורכהה תקמעה :םה םיאשונה .םהמ
.םיסרוק הנומש ונרבע הז רטסמסב .תילארשי

'א רטסמסב םיסרוקה

ידוהיה םירפסה ןורא םע תורכהה תקמעה

(זכרמה אשונל רושק) ארקמב תויצולח תויומד
ררדל םקימע

(זכרמה אשונל רושק) לארשיב טפשמה תכרעמ תמקה
רדיק רינ


בגנ

(הרשעה) בגנה לש היפרגואיגה תרכהל אובמ
ןורוד ןרע

(הרשעה) תידוהי תוברתב תויגוס
רכייר ןנוג


תילארשי הרבח

(זכרמה אשונל רושק) תילארשיה הרבחה ץולחה תומד
הגייפ לאכימ

(הרשעה) ןוכיתה חרזמב תוימואל תועונת
שמש השמ


תילארשי תוברת

(הרשעה) רנרב .ח.י לש ותריציו וייח
ץכ ןועדג

(הרשעה) הנרדומה רבשמב תידוהי תוהז
ףיש רפוע

םיימעפ-דח םישגפמו תואצרה

תואמצעה תליגמ - רדיק רינ ר"ד .1
היפוסוליפב תויגוס – המלש ןב ףסוי 'פורפ .2
םילמס – הגייפ לאכימ ר"ד .3
תויצולחה גשומ לש וילוגלג – ולבק הלופ ר"ד .4
תונמאב תומליד – הפלוו לאכימ .5
ןיבר לש סותימה – הנחוא דוד ר"ד .6
רעונו םידלי םע הדובע – לומש ההלב .7
הביבס תוכיא – םמור ןתיא .8
ךוניחו היטרקומד – רלסס ןיטרמ .9
רעונהו ןוירוג-ןב – ולבק הלופ ר"ד .10
ינויצ גיהנמ לש ליפורפכ ןוירוג-ןב – רפוג יליג .11
(ךשמה) ינויצ גיהנמ לש ליפורפכ ןוירוג-ןב - רפוג יליג .12
םויכ בגנה – ןמפיר קילומש .13
תילארשי תוהז – ילילג םרוי .14
םיאנומשחה דרמ – רב דדוע .15
ילקידארה םאלסיאה – ראואב הדוהי 'פורפ .16