7-ב הינרופילק וגייד ןאסב ,גנאי ורדנא ידי לע המלוצ וז הנומת
רק ריווא תבכש .םיה ינפ לעמ 100 ההבוגש הדוקנמ 1996 ראוניל
קזבהה .תעקושה שמשה תרוצב תוויעל תמרוגו הפוצל תחתמ תאצמנ
הכופהה התומד םע שמשה לגלג לש הנוילעה הפשה גוזיממ לבקתמ קוריה
. mock mirage לש גוסהמ אוה הז קורי קזבה .'זאריממ תרצונה
רפסה תכירכ לע העיפומ איהו גנאי ורדנא לש ותובידאב הנומתה
.2001-ב םירפוע תאצוה ידי לע תירבעב רואל אציש "הקוריה ןרקה"

דע ,הב תיפצ םאה ?םיה לא הטיאל תעקוש שמשה תא םעפ יא תיאר םאה"
היווחב תיסנתהש יאדול בורק ?המלענו םימב הנוילעה התפש העגנ רשא
תחלוש וב עגרב, תשחרתמה העפותל םעפ ךבל תמש םאה ךא .וז הליגר
םילולצ ,ןנע אלל םה םיימשה וב םויב-הנורחאה ןרקה תא שמשה
תא ץימחהל אל הסנ .אלש יאדול בורק ?ךכ רחא תוינש רפסמו-םילוכתו
םוקמב ,תוארל עתפות .שמשה תעיקשב האבה םעפב הזחת רשאכ תונמדזהה
הזכ ,דחוימב קומעו קורי העבצש ,רוא ןרק ,ליגרה םודאה עבצה תא
םוקמ םושב ותוארל ןיא עבטב ףאו ,ותוקחל לכוי אל רייצ םושש
".רחא
םסרפתהש "הקוריה ןרקה" ןרו לו'ז לש ורפס ךותמ חוקל הז רואת
תיטוקס הדגא יפ לעש ףיסומ אוהו (Le Rayon Vert) 1882 תנשב
םיניינעב רתוי רקשל לכוי אל הקוריה ןרקב תוזחל הכזיש ימ ,הקיתע
שופיח עסמל הריעצ המלע ,ורפס תרוביג תא חלוש ןרו .שגרל םירושקה
ברעמ לש םימוסקה םיפונה עקר לע שחרתמה הקוריה ןרקה רחא
םויה דעו זאמ .הביל בוהא תא תשגופ איה וכלהמבש עסמ ,דנלטוקס
העפותה תא ןיבהל ןויסינב םייעדמ םירמאמ תורשע ובתכנ
םייעוצקמ םימלצ ידי לע המלוצ איה ןכו וזה הרידנה תיריפסומטאה
תא טרפא הרצקה המישרב .םלועה יבחרב םינוש תומוקמב םיבבוחו
(green flash) קוריה קזבהה םג תארקנש העפותל תוביסהו םיאנתה
תופצל דציכ תוצע רפסמ ןכו ,הלש םלשומ יעדמ רבסה ןיא ןיידעש
.הב
םיימעפ דוע תוחפל הקוריה ןרקה תעפות תא ריכזמ ןרו לו'ז בגא ךרד
1877 תנשב רואל אציש "הרכמב המולעת" רפסב הנושארה םעפב .וירפסב
תשחרתמ בוש ותלילעו "הקוריה ןרקה" םוסרפ ינפל םינש 5-כ
ןרקב הפוצ רופיסה תרוביג הז רפסב .ןירותסמה תפופא דנלטוקסב
תופצל ןתינש ךכל עדומ היה ןרוש חיכומ הזו החירזה תעשב הקוריה
הקוריה ןרקהש ןויערה תא הלספש הדבוע החירזב םג הקוריה ןרקב
םעפב .קזח םודא רואל הפשחנש ןיע לש היאר עותעתמ האצותכ תמרגנ
םלוע הצקב רולדגמ" רפסב הרצקב הקוריה ןרקה תא ריכזמ ןרו היינשה
בתוכ אוה ךכו .ומלועל ןרו ךלה הב הנשה , 1905 תנשב םסרפתהש
שמשה .ריוואה גזמב לח אל יונש לכ לבא ,ברעה דרי" : הז רפסב
ןיב הקילחה ,קפואב םלענ שמשה סוקסדש עגרב .םירוהט םימשב העקש
".תקרקרי ןרק םימהו םיימשה

העילבו רוזיפ ,הריבש לש בוליש לע ססובמ העפותל לבוקמה רבסהה
לוחכה רואה רוזיפ תמצוע Rayliegh רוזיפ לשב רקעב .הריפסומטאב
ןוזואו ןצמח , םימ תולוקלומ .םודאה רואה לש וזמ 5 יפ הלודג
,בוהצהו םותכה עבצה תא תועלוב ץראה רודכ תריפסומטאב תואצמנה
תויהל הרומא החירזבו העיקשב שמשה לש הנוילעה הפשה ךכיפלו
קזבהב תופצל ףא ןתינ לולצ ריווא לש דאמ םירידנ םיאנתב .הקורי
ןלב ןומה תברקב 1899 תנשב לוחכ קזבהב הפצ ןיוולק דרול) לוחכ
הריפסומטא לש םיאנתבש וארה םיקיודמ םיבושיח ,םלוא .(תפרצב
20 ,ןיעה לש תושיגרה ףסמ 10 יפ ןטק רצונש קזבהה ,תיטרדנטס
ןתינ תאז לכב עודמ ,הלאשה תלאשנ .0.530 תמועל תשק לש תוינש
םימרוג ינש ןובשחב איבהל ונילעש רבתסמ ?קוריה קזבהה תא תוארל
םי'זארימ תרצויה תיטרדנטס אל הריפסומטא אוה ןושארה . םיפסונ
לעמ תאצמנ םח ריווא תבכש וב "ימרת ךופיה" לש םיאנת דוחייבו
לש ןווגמ םימייק ,הריפסומטאה יאנתב וז תולת לשב .רק ריווא תבכש
םינונגנמל רושק ינשה םרוגה .קוריה קזבהה הארנ םהב םיעפומ
לש הריבשמ האצותכ םירצונ םי'זארימה .הייארה לש םייגולויסיפ
השלח הרסנמכ תדקפתמש ץראה רודכ לש הריפסומטאב רואה ינרק
םימרוג םי'זארימה .שמשה לש תחא הכופה תומד תוחפל םהב העיפומו
יתלב ןיעב התוא תוארל ןתינש ןפואב הקוריה תעבטה לש הבחרהל
םירושקה םיטקפא םגש ררבתה ,םיילקיזיפה םירבסהל ףסונב .תניוזמ
הפשחנש ןיע . קוריה קזבהב תויפצתה לע םיעיפשמ הייארה ןונגנמל
.קורי רואכ םרטסגנא 6700 דע לש לג ךרוא ההזמ ,קזח םודא רואל
קזבהה לש עצוממה ןמזה ךשמ ןיב לדבהה תא ריבסהל הלוכי וז הדבוע
יטרואיתה בשוחמה ןמזה ןיבל תוינש 1.84-2.05 אוהש תויפצתב קוריה
.היינשכ אוהש

:קוריה קזבהב הייפצל תוצע רפסמ
תויהל בייח וילא הייארה וקו קפואה לעמ תויהל בייח הפוצה .1
.ערפומ יתלב
.קבאו ךבוא ,ןשעמ יקנ ריווא .2
הריהב וז רשאכ שמשב טיבהל ןיא הרקמ לכבו תפקשמב שמתשהל יאדכ .3
.ידימ
A.T. Young ידי לע ושענש תויצלומיסה תא תוארל ץלמומ .4
תאזו http://mintaka.sdsu.edu/GF/ :טנרטניאה רתאב םיעיפומו
.תיפצתה תא דקמל המב קוידב תעדל ידכ
דקומ קחור תולעב תושדעב שמתשהל שי קוריה קזבהה תא םלצל ידכ .5
.הבוצחב ןכו הלעמו מ"מ 300 לש

םעפב הקוריה ןרקה תא תוארל יתחלצה םירקע תונויסינ הברה ירחא
.םי-תבב ירוה תיב לש תישישה המוקה תספרממ תפקשמ תרזעב הנושארה
.ןויצל ןושאר לש םיה ףוחבו םי-תבב םיימעפ דוע התוא יתיאר רחא
שי ןכלו היינש רירבשל עיפומ קוריה קזבההש איה תירקיעה היעבה
םיאנתה תא ךירצ ןבומכו תעקושה שמשה רחא הדמתהבו תונלבסב בוקעל
.םירידנ ךכ לכ אל םהש רבתסמש םימיאתמה םיירפסומטאה

:תורוקמ
69 דומע ,ביבא לת ,דוסי תאצוה .ןרו לו'ז -םלוע הצקב רולדגמ

D.J.K. O`Connell, Scientific American, 202, 112, 1960.
A.T. Young, Journal of Optical Society of America, 17, 2129-2139, 2000.
T.N. Cornsweet et al., Science 128, 898-899, 1958.