תועפותו תוינבת לש ללש גיצמ ונתוא בבוסה םלועה
םיקדס .ןמזבו בחרמב םיוסמ רדס ידי לע תונייפואמה
תונויד ,םיימשב םיננע לש םיספ ,השביה רבדמה תמדאב
,העיקשב תילגתמה הרידנה הקוריה ןרקה ,םינולג םהילעו
,ירבדמ רוזאב חמוצ תוינבת ,הררקתהש תלזבב םישושמ
הכורא איה המישרהו םירובדה לש תושושמה שבדה תולח
המר תולגמה תוינבת הלגנ וניטבמ תא הנפנש ןאל .דאמ
הלגנ ןנובתהל קימענ םא .הירטמיס וא רדס לש תמיוסמ
תועיפומ רמולכ תוילסרבינוא ןה תומיוסמ תוינבתש
רשק הזיא המגודל .םהיניב רשק ןיא הרואכלש םימוחתב
?םיספ תרוצב םיננע ןיבל הרבזה לש םיספה ןיב םייק
.ךשמהב ביחרנ ךכ לעו רשק םייקש רבתסמ
יקוח םה תונושה תוינבתה תא םיביתכמה םייסיסבה םיקוחה
תוינבת תרשפאמש בחרמה לש הירטמואיגה ןכו הקיזיפה
,הקינכמה יקוח רקעב םה הקיזיפה יקוח .דבלב תומיוסמ
ןכו םיזגהו םילזונה יקוח ,הקימנידומרתה ,הקיטפואה
תונכסח גיצמ עבטהש רבתסמ .תויטנגמורטקלאה יקוח
ןורקעו תילמינימה היגרנאה ןורקעב םיאטבתמה תוליעיו
בתכש יפכ וא לע ןורקע ןיעמ אוהש תילמינימה הלועפה
:[1] רליוא דרנואיל לוגדה יאקיטמתמה 1744-ב

“Namely, because the shape of the whole universe is most
perfect and, in fact, designed by the wisest creator,
nothing in all the world will occur in which no maximum
or minimum rule is somehow shining forth.”

ןתינ אלש םיצוליא רפסמ הביתכמ בחרמה לש הירטמואיגה
ידי לע רושימה תא ףצרל ןתינש עודי המגודל .םתוא רפהל
וא םיעובר ,תועלצ יוש םישלושמ םהש םיללכושמ םיעלוצמ
וא יפרומאכ ונבור ידי לע שפתנ בחרמה .דבלב םישושמ
םיפוגה לע עיפשמ תאז לכב בחרמהש רבתסמ ךא הרוצ רסח
Nature ורפסב ךכ לע בתכ סנביטס רטיפ .םוקיב םיירמוחה
:[2] Patterns in

“Of all the constraints of nature, the most farreaching
are imposed by space. For space itself has a structure
that influence the shape of every existing thing.”

םיקוחהו תונורקעה תא ןיבהל תוסנל איה הז רתא תרטמ
םיאור ונא םתוא םימגדהו תוינבתה תורצוויהל םימרוגה
םוחתב הבר תיעדמ תומדקתה הלח תונורחאה םינשב .עבטב
.תונוש תועפות רואיתל םייטמיתמ םילדומ חותיפ לש
לש םיירמונ תונורתפב םיעייתסמ םירקוחה םיבר םירקמב
לע דומלל תנמ לע םיקזח םיבשחמ תועצמאב תואוושמה
:םיאבה םימוחתב תונוש תועפות ראתנ .םינושה תונורתפה
תויטפוא תועפות ,הקינטוב ,היגולופרומואיג
תועצמאב .דועו היגולויב ,היגולוארטמ ,הריפסומטאב
םיפסונ םירתאל תוינפהו םירבסהה ,תונושה תואמגודה
םייניעב טיבהל םידימלת דדועל הסננ םייעדמ םירמאמלו
תביתכ דדועל ןכו תושדח תועפות םמצעב תולגלו תורקוח
.ולא םיאשונב רקח תודובע