אובמ
לוחו לוח קר
םיקדס
תופעתסמ תוכרעמ
םימרוזב תוינבת
עבטב עבצו רוא
הקוריה ןרקה
תונורקע
םיגשומ ןולימ