תויוליעפו תותשר

רואית טקיורפה םש
םיטבנה תודוא ילאוטריו קחשמ הללאדבע לש ורצוא
יתביבס ךוניח םוחתב רפס יתב 11 ןיב ימואלניב טקיורפ 21-ה האמה רפס תיב
לארשיב העימש ידבכו םישרחה לש רתא תשרב םיעמוש
לע םידמולש םינוכית רפס יתב לש ימואלניב ןוגרא
הביבסה
Caretakers of the Environment International
CEI לש ילארשיה ףינס Caretakers of the Environment Israel
בגנה לע םירתא בגנ ירגאמ
לארשיב תילגנאל םירומ רובע רתא תילגנאל םירומל תשר
לארשיב היפרגואיגל םירומ רובע רתא היפרגואיגל םירומל תשר