,םישגפמ הנשב םימעפ רפסמ םייקמ ,רקוב הדש תשרדמב "בגנ" ימוחתניבה זכרמה
ישונאהו יסיפה טביהב בבוסה תויגוסב ןוידל ,םינוש ןיינעו תעד ימוחתמ םישיא לש
:אשונב חיש -בר םעפהו2000 רבוטקואב 27-28,תבש-ישיש


:27/10/2000 ישיש םוי

םירדחל הסינכו תוסנכתה 15:00
דיתעה לש דיתעה : ןושאר בשומ
.דיתעה רקחל תילארשיה הדוגאה לש ףתושמ ר"ויו םדא 'בק ר"וי ,יאני בד רמ רבודו ר"וי
.תילארשיה ללחה תונכוס להנמ ,ןבא רה יבא רמ
.ביבא לת 'נוא לש םיבכוכה הפצמ להנמ ,שורב חנ ר"ד
16:00-18:00
רקוב הדש תשרדמ ,ירבדמ לספ ,ןוירוא ארזע - יטקאלאגניב לוסיפ : ןוטרס
תבש ליל תחורא 19:00
'שדחה םדאה'ו רחמה םלוע' תסירק : ינש בשומ
.ביבא לת 'נוא ,תרושקתה רקחל הקלחמה שאר ,ןרק לאכימ 'פורפ : ר"וי
.םילשורי ,תירבעה 'נואה ,הירוטסיהל 'חמה ,ילאירא עשוהי (סוטירמא) 'פורפ
.םילשורי ,תירבעה 'נואה ,עלס ןונמא 'פורפ
.רפוסו ררושמ ,רימא ןורהא רמ
.הנצינ רעונה רפכ ,הרומ ,באילא (הבול) הירא רמ
20:00-22:00
בגנב .ג.ב 'נוא ,ןוירוג ןב תשרומל זכרמה ,הנחוא דוד ר"ד
. 2000,קילאיב דסומ ,'תיאתמורפה הקושתה' ורפס תעפוה תובקעב
:הליענ ירבד

:28/10/00 תבש םוי

ןוירוא ארזע , החירז רויס 05:45
רקוב תחורא 07:30
21-ה האמב תולכירדאו תרושקת :ישילש בשומ
.בגנב .ג.ב 'נוא ,ןוירוג ןב תשרומל זכרמה ,הגייפ לאכימ ר"ד ר"וי
.ביבא לת 'נוא ,תרושקתה רקחל הקלחמה שאר ,ןרק לאכימ 'פורפ
.יאנותיע ,ןמצכ יבא רמ
.ןוינכט ,םירע ןיינבו הרוטקטיכראל הטלוקפה ,טרוב לאכימ 'פורפ
08:30-10:30
םידעור תולובג :יעיבר בשומ
.ןוירוא ארזע ר"וי
.ןוילע לילג תירוזא הצעומ ר"וי ,יסנלו ןורהא רמ
.עדמל ןמציו ןוכמ ,היגרנאה רקחו הביבסה יעדמל 'חמה ,רוזמ לאונמע 'פורפ
11:00-13:00
באילא (הבול) הירא רמ :הליענ ירבד
- רוזיפ - םירהצ תחורא 13:00-14:00

.חיש ברב תופתתשהו ,הלכלכ ,הניל ללוכ ריחמה ,יגוז רדחב םדאל ח"ש 360 :תופתתשה ימד

, 07-6532721.סקפ , 07-6532016.לט ,תונמזה זכרמ : המשרהו םיטרפל
E-mail: orders@boker.org.il