רבדמב םייח ילעב
2000 ינויב 1-3 תבש-'ה םימי
ס"שת רייאב 'טכ-'זכ

:תינכותב

1/6 ישימח םוי
םירדחב תונגראתהו העגה 18:00
ברע תחורא 19:00
תולגתסה ןפוא תרכה תוליעפל ירבדמ םילחוז זכרמב רוקיב 20:00
רדחב םימסרכמו םילחוז תוליעפ תמגדהו רבדמה יאנתל םיירבדמ ח"עב
ךשוח

2/6 ישיש םוי
רקוב תחורא 07:00
תדבע ןיעל רויסו רורצ רהב ,םירשנ תלכאה תנחת לא תיפצת 08:00
םילעי לעו םיסרוד ינוניק לע תיפצתל
םיירהצ תחורא 12:00
היחש תכירבו החונמ 13:00
'גולסע ריב תולוחב םילמג לויט 17:00
"רבדמה תניפס"ב תיוודב הלפח 19:00
ח"עב םע תורכיהו תיפצת :"תולוחב תובקע" תוליעפל האיצי 20:30
.יעוצקמ דויצב שומיש ךות תיעבטה םהייח תביבסב םיירבדמ


3/6 תבש םוי
רקוב תחורא 08:00
ח"עב תרכהל םינורהס ןיעו ןודרא לחנ :ןומר שתכמב לויט 09:00
ןייעמה תביבסב
ןומר הפצמב תוקפלאה תווחב רוקיב 12:00
רוזיפו םיירהצ תחורא 14:00.יתחפשמ רדחב ,ח"ש 340 דליל ,ח"ש 520 רגובמל :תופתתשה ימד
הסינכו םיכרדומ םילויט ,האלמ הלכלכ ,הינסכאב הניל ללוכ ריחמה
םירתאל

07-6532721 .סקפ 07-6532016 'לט :תונמזה זכרמב המשרהו םיטרפל
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראוד

הרומש םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ

םיסנכו ןויע ימי דוע