רבדמה תיווח תא בורקמ ריכהל ,רעונ ינב ןימזמ ,רקוב הדש תשרדמב הדש ס"יב
ץיקה תשפוחב םיקתרמ םייאשונ תונחמב


רבדמב תונמוא הנחמ
12-15/8/2001
רבדמב םייחה םינמא םע תפתושמ הריציו ןפוד אצוי שגפמ
.תונמואה יגוס ןווגמב יתונמוא יוטיבל תונמדזהו

:תינכותב

12/8 א' םוי
םירדחב תונגראתה - רקוב הדש ש"סיבל העגה 11:00
ה/כירדמה םע תורכהו החיתפ תחיש 12:00
םירהצ תחורא 13:00
הייפרה ,תירבדמ הקיזומ 14:00
ירבדמ לוסיפל ןואיזומב רוקיב ללוכ ןוירוא ארזע ןמאה םע החיש - ירבדמ לוסיפ 15:30
החונמ 17:00
םיניצה קוצמ תפש לע םילספה תעבגל רויס 18:00
. ברע תחורא 19:30
הרודמה רואל רבדמ ירופיס 21:00

13/8 ב' םוי
ירבדמ לספ ,ןוירוא ארזע םע החירז רויס 05:00
רקוב תחורא 07:00
ריג יעלסו םיראווח ,תויסרח :ןומר שתכמ ךותמ םייעבט םירמוחב הריצי בלשמה לויט 08:00
םיירהצ תחורא 12:00
ןומר שתכמב תוראב ןוינחב החונמו היפרה 13:00
. ןומר הפצמב םינמאה תיבב רוקיב 15:00
העונתב לג ןב רינ םע "המדא" רגנאהב אנדס 16:00
" המדא" רגנאהב ברע תחורא 19:00
רקוב הדשל הרזח 20:00
. םילחוז זכרמב רוקיב 20:30

14/8 ג' םוי
תואיצמל םולח ןיב ,החירז תוליעפ רקוב תחורא 08:00
הביתכב תוסנתה ללוכ רבדמה בשוי רפוס םע שגפמ :רבדמב הרישו תורפס 09:00
בל רב הירא םלצה י"ע גצימ :רבדמב םוליצ 11:00
החונמו היחש תכירב ,םיירהצ תחורא 13:00
םכסמה גצימה תארקל תישיא הריצי תנדס 16:00
ברע תחורא 19:00
רבדמב תודדובתה ליגרתל האיצי 20:30

15/8 ד' םוי
רקוב תחורא 07:00
תישיא הריצי תנדס ךשמה 08:00
םירהצ תחורא 12:00
םכסמ גצימב תוישיא תודובע תגצה 13:00
רוזיפ 16:00

.םירתאל הסינכו ,תואנדס ,הכרדה ,האלמ הלכלכ ,הניל ללוכ ח"ש 460:ריחמ
הרומש םייונישל תוכזה .םיפתתשמ םומינימבו שארמ המשרהב הנתומ

08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il