:ףותישב
,םילכירדאה תתומע ,בגנה חותיפל תושרה ,רבדמה רקחל ןוכמה
הברעה ןוכמ ,עבטה תנגהל הרבחה ,ירוזא חותיפל בגנה זכרמ
,םינפה דרשמ ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,הביבסה ידומילל
.ןוכישה דרשמ

הנמזה
"אמייק-רב בגנ" תתומעל הנש לגרל

אשונב ןויע םוי
תירבדמ הביבסב אמייק-רב ןונכת


ץרמב 2,ישימח םויב
15:45 - 20:30 תועשה ןיב
85 רגר 'דש ,גרבנירג ש"ע םירומה זכרמ לש םוירוטידואב
(הקורוס ח"היב לומ) עבש-ראב