32-ה ןויעה םוי
םיוודבה אשונב
ןנחוי תמר ןב ל"ז רצנ קחצי ש"ע

ןוירוג ןב תשרדמב םייקתי
11/2/01 א"סשת טבשב 'חי ,ןושאר םויב


ןוירוג ןב תשרומל ןוכמה םלואב תוסנכתה 09:30

השרדמה ל"כנמ ,יניע בקעי רמ : החיתפ ירבד 10:00
ל"ז רצנ יקחציל הרכזא ירבד

םילשורי ןוכמ ,דוד ןב ףסוי ר"ד - ר"וי
:ןוידו תואצרה

רפסה יתבב ותארוהו "םיוודבה תשרומה" אשונ חותיפ 10:30
תיוודבה הרבחה רקוח ,דעאוס ףוסוי דלא'ח

ןאצה תואירבל ןהיקזנו קיטסלפה תויקש תלוספ 11:00
עבטה תורומש תושר ,ר'חשכ -לא דיעו רירש ינוי

לשמבו רופיסב ןאצה ירדע 11:30
בגנב םיוודבה רולקלופ רקוח ,יבצ רב ןושש

םיחיחצה םירוזאב םיוודב ירדעל אופסמכ םיחישו םיצע תוולע 12:00
ןייטשואלב ש"ע רבדמה רקחל ןוכמה ,ןגד ןלא 'פורפ

דוביכו םירהצ תקספה 12:30

ןהידלי לצא היספליפא תעפוהל יוודבה רזגמב תוחפשמ תודמע 13:00
ןוירוג ןב .נוא תוגהנתהה יעדמו הקורוס ח"יב ,ררוש הילט 'בגה

םירע תובשות - 35 ליג לעמ םישנה ברקב ,תרכוסה תוחיכשב הילע 13:30
הקורוס ח"יבב תרכוס תאפרמו טהר תאפרמ להנמ ,העיבר ובא סינוי ר"ד

םיוודבה יבושייב תושלח תוצובק ינב םיטרפב תוללעתה תועפות 14:00
הקורוס ח"יבו ןוירוג ןב .נוא ,רודב לא ןאמלס ר"ד

םהירדע רובע ,םיוודבה ףותישב ,ת"הזמב הערמ חותיפ 14:30
ןייטשואלב ש"ע רבדמה רקחל ןוכמה ,לסרק ןועדג 'פורפ

(םדוקה ןויעה םוי תואצרה תרבוחו לק דוביכ ללוכ) ח"ש 35-הסינכ ימד


:המשרהו םיפסונ םיטרפל
תונמזה זכרמ
08-6532016 :לט
08-6532721 :סקפ
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד