(!!שדח) תונומת - םירגוב סנכ
םירוזחמ סנכ תינכות
סנכה תפמ
ארוק לוק
לבויה רפס
היגלטסונ
תונומת םובלא
יללכ עדימ
תובותכ - םירגוב
תובותכ - תווצ
ונילא בותכ
ה'רבח - ב םורופה